การให้บริการสารทดแทนเมทาโดนระยะยาวในชุมชน รูปธรรมของการบำบัดรักษาผู้เสพติดฝิ่นและสารอนุพันธ์ฝิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนหมู่บ้านสันติคีรี ตำ บลแม่สลองนอก อำ เภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

Publications

การให้บริการสารทดแทนเมทาโดนระยะยาวในชุมชน รูปธรรมของการบำบัดรักษาผู้เสพติดฝิ่นและสารอนุพันธ์ฝิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนหมู่บ้านสันติคีรี ตำ บลแม่สลองนอก อำ เภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

2 September 2015

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศหรือที่เรียก กันในภาษาอังกฤษว่า Best practice ในเรื่องของรูปแบบการให้บริการ สารทดแทนเมทาโดนในชุมชน กรณีตัวอย่างในชุมชนสันติคีรี ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เมทาโดนเป็นสารสังเคราะห์ที่ถูกนำมาใช้ เป็นสารทดแทนสำหรับการบำบัดรักษาผู้ที่เสพฝิ่นและสารอนุพันธ์ฝิ่น เช่น เฮโรอีน เป็นต้น ทั้งในรูปแบบของการถอนพิษยาและรูปแบบของสารทดแทน ระยะยาว ในปัจจุบันได้รับการยอมรับว่า การใช้ในรูปแบบของสารทดแทน ระยะยาวนั้นส่งผลดีกว่าการใช้ในรูปแบบของการถอนพิษยา ทั้งการช่วยให้ สามารถดำเนินชีวิตได้โดยไม่ต้องพึ่งพิงฝิ่นและเฮโรอีน ช่วยลดค่าใช้จ่ายและ ความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้น

สมัครสมาชิก แจ้งข่าวIDPC ทุกเดือน เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายยาเสพติด