โครงการแชมเปÃÕยน: นวัตกรรม วิธีปฏิบัติสูËความเปÓนเลิศ และบทเรียนที่ไดÌรับ

Publications

โครงการแชมเปÃÕยน: นวัตกรรม วิธีปฏิบัติสูËความเปÓนเลิศ และบทเรียนที่ไดÌรับ

1 September 2015

โครงกćรแชมเปี้ยนถืĂü ่ćเป็นโครงกćรĀนึ่งที่มี คüćมÿำćคĆญยิ่งในกćรทำćงćนเพื่ĂตĂบÿนĂงกćรแก้ไขปัญĀć เĂชไĂüีในกลุ่มผู้ใช้ยćด้üยüิธีฉีด (PWID) ในปรąเทýไทยซึ่งเป็น โครงกćรขนćดใĀญ่ที่มีกลุ่มเพื่Ăนผู้ใช้ยćเป็นผู้ดำćเนินงćนĀลĆกที่ ได้รĆบกćรÿนĆบÿนุนงบปรąมćณจćกโครงกćรกĂงทุนโลกเพื่Ăที่จą ใĀ้บริกćรด้ćนÿุขภćพ ÿĆงคม ใĀ้เกิดÿิ่งแüดล้Ăมที่เĂื้Ăต ่Ăกćร ดำćเนินงćนแลąĀćĀลĆกฐćนเชิงยุทธýćÿตร์เพื่ĂตĂบÿนĂง üĆตถุปรąÿงค์ขĂงโครงกćรแลąใĀ้ÿćมćรถขยćยพื้นที่กćรทำćงćน ขĂงโครงกćรต่Ăไปได้

มูลนิธิพีเĂÿไĂ ปรąเทýไทยเป็นผู้เตรียมรćยงćนฉบĆบนี้ โดยมุ่งĀüĆงที่จąบĆนทึกนüĆตกรรม üิธีปฏิบĆติÿู่คüćมเป็นเลิýแลą เพื่ĂถĂดบทเรียนที่ได้รĆบในรąĀü่ćงกćรดำćเนินงćนเพื่ĂตĂบÿนĂง กćรแก้ปัญĀćเĂชไĂüีในกลุ่มผู้ใช้ยćตĆ้งแต่üĆนที่1กรกฎćคม2552 จนถึงüĆนที่ 31 ธĆนüćคม 2557 ซึ่งรćยงćนฉบĆบนี้ได้ถูกจĆดเตรียม เพื่ĂบĆนทึกผลกćรทำćงćนที่มีคüćมโดดเด ่นแลąเป็นผลÿำćเร็จ ซึ่งไม่ÿćมćรถชี้แจงĀรืĂเข้ćใจได้จćกรćยงćนคüćมคืบĀน้ćขĂง กćรดำćเนินงćนที่ใช้Ăยู ่ในรąบบปกติขĂงโครงกćรกĂงทุนโลก เนื่Ăงจćกไม่ได้เป็นÿ่üนĀนึ่งขĂงรąบบกćรรćยงćนตćมÿĆญญćขĂง โครงกćร

สมัครสมาชิก แจ้งข่าวIDPC ทุกเดือน เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายยาเสพติด