รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงเกี่ยวกับเอชไอวีและการใช้ยาเสพติดในประเทศไทย

Publications

รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงเกี่ยวกับเอชไอวีและการใช้ยาเสพติดในประเทศไทย

9 May 2014

กระทรวงสาธารณสุข (กรมควบคุมโรค), หน่วยงานความร่วมมือด้านนโยบายยาเสพติดระหว่างประเทศ (IDPC), มูลนิธิ พีเอสไอ (ประเทศไทย) และสมาคมเอดส์สากล (IAS) ได้ร่วมกันจัดการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงเกี่ยวกับเอชไอวีและการใช้ยาเสพติดในประเทศไทย โดยการประชุมฯ ดังกล่าว จัดขึ้นในช่วงเช้าของวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ระหว่างสัปดาห์ที่มีการประชุมสมัชชานานาชาติเรื่องเอดส์ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (ICAAP) ครั้งที่ 11 ณ กรุงเทพมหานคร (ระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556) โดยการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ:

  • สร้างความตระหนักให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายของไทยเกี่ยวกับมาตรฐานสากลและแนวทางการปฎิบัติที่ดีและเหมาะสมในการให้บริการการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด รวมถึงแนวทางเพื่อให้สามารถนำนโยบายต่างๆ ไปปฏิบัติใช้ และ
  • เพื่อส่งเสริมให้มีการพูดคุยในระดับชาติในการนำนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่จะช่วยทำให้การบริการการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติดในประเทศไทยได้มาตรฐานและมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

การประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงฯ ในครั้งนี้ เป็นการประชุมเฉพาะที่ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนและบุคคลทั่วไปเข้าร่วม และไม่มีการบันทึกโดยระบุชื่อและหน่วยงานของผู้ให้ข้อมูลและความเห็นระหว่างการประชุมฯ ทั้งนี้ เพื่อความเป็นอิสระในการให้ความเห็นและข้อมูลในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด ข้อจำกัดและอุปสรรคทางนโยบายของประเทศไทย รวมถึง:

  • ความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวีที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ยาเสพติด
  • ความครอบคลุมในการให้บริการการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติดของประเทศ
  • ข้อจำกัดและอุปสรรคเพื่อเพิ่มความครอบคลุมของบริการการลดอันตรายฯ และ
  • ข้อเสนอแนะในการจัดการข้อจำกัดและอุปสรรคต่างๆ

รายงานฉบับนี้สรุปจากการนำเสนอข้อมูล ความเห็นในประเด็นต่างๆ ที่ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยน และผลสรุปต่างๆ ที่ได้ ณ ที่ประชุมฯ ซึ่งสามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้

สมัครสมาชิก แจ้งข่าวIDPC ทุกเดือน เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายยาเสพติด