แผนการทำงานของ IDPC สอดคล้องกับทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ ที่เกิดจากการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของเรา ได้แก่:

  1. การส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเชิงธรรมาภิบาลและการสื่อสารของหน่วยงานฯ (IDPC) ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนองค์กรสมาชิกของเราและประชาคมด้านนโยบายให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ และแนวปฏิบัติที่ดีสุด
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนความสัมพันธ์กับผู้กำหนดนโยบายในระดับสากลและระดับประเทศ โดยอยู่บนพื้นฐานการเคารพต่อกันและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อให้การสนับสนุนการรณรงค์ขององค์กรสมาชิกของ IDPC
  3. ส่งเสริมศักยภาพของ IDPC เพื่อให้มีอิทธิพลต่อการอภิปรายนโยบายด้านยาเสพติดในระดับสากล ทั้งนี้โดยผ่านการจัดทำงานวิจัย การวิเคราะห์ การจัดทำรายงานโดยย่อและให้บริการคำปรึกษา