โดย Daniel Wolfe
โดย Joanne Csete

อนุสัญญายาฯเป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับกฎหมายยาเสพติดในประเทศและกำหนดข้อผูกพันสองประการต่อรัฐเพื่อป้องกันการใช้สารที่ถูกควบคุมโดย โดยคำนึงถึงความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และทางวิทยาศาสตร์ แม้จะมีหน้าที่บังคับให้ภาระผูกพันเหล่านี้ถูกบังคับใช้อย่างเท่าเทียมกันกระบวนทัศน์ที่โดดเด่นซึ่งกำหนดไว้ในอนุสัญญาเรื่องยาเสพติดคือการบังคับใช้ความยุติธรรมทางอาญาที่เข้มงวดในการบังคับใช้สารควบคุมซึ่งห้ามมิให้และใช้โทษในทางที่ผิด การจัดลำดับความสำคัญของการควบคุมที่จำกัด คือการสูญเสียความมั่นใจในการจัดหาและการเข้าถึงยาที่มีการควบคุมซึ่งจะเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ที่ต้องมีความจำเป็นในการเข้าถึงยาฯ บทความนี้กล่าวถึงการจัดลำดับความสำคัญของมาตรการด้านความยุติธรรมทางอาญารวมถึงความพยายามในการป้องกันการใช้สารควบคุมที่ไม่ใช้ทางการแพทย์เป็นบ่อนทำลายยาและเป็นการละเมิดสิทธิในการมีสุขภาพและสิทธิที่จะได้รับผลประโยชน์จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ในขณะที่ผลกระทบจากการใช้อาชญากรรมภายใต้นโยบายยาเสพติดได้จำกัดสิทธิในการรักษาสุขภาพในหลายๆด้านที่เรานำมาใช้ในการวิจัยและตัวอย่างเอกสารเพื่อเน้นผลกระทบของการควบคุมยาเสพติดและการให้อาชญากรรมในการเข้าถึงยา การจัดลำดับความสำคัญและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะสิทธิด้านสุขภาพและสิทธิที่จะได้รับประโยชน์จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ถือเป็นสิ่งสำคัญในการปรับนโยบายการใช้ยาเสพติดใหม่

สมัครสมาชิก แจ้งข่าว IDPC ทุกเดือน เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายยาเสพติด

กรุณาดูด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเป็นภาษาอังกฤษ


Drug conventions serve as the cornerstone for domestic drug laws and impose a dual obligation upon states to prevent the misuse of controlled substances while ensuring their adequate availability for medical and scientific purposes. Despite the mandate that these obligations be enforced equally, the dominant paradigm enshrined in the drug conventions is an enforcement-heavy criminal justice response to controlled substances that prohibits and penalizes their misuse. Prioritizing restrictive control is to the detriment of ensuring adequate availability of and access to controlled medicines, thereby violating the rights of people who need them. This paper argues that the drug conventions’ prioritization of criminal justice measures—including efforts to prevent non-medical use of controlled substances—undermines access to medicines and infringes upon the right to health and the right to enjoy the benefits of scientific progress. While the effects of criminalization under drug policy limit the right to health in multiple ways, we draw on research and documented examples to highlight the impact of drug control and criminalization on access to medicines. The prioritization and protection of human rights—specifically the right to health and the right to enjoy the benefits of scientific progress—are critical to rebalancing drug policy.

Click here to read the full article.

Keep up-to-date with drug policy developments by subscribing to the IDPC Monthly Alert.