2016 UNGASS, พิพรรธน์

รายงานความคืบหน้าการทำงานของ IDPC 2015-2016

ช่วงของการทำรายงานความคืบหน้าฉบับนี้ถือเป็นช่วงที่มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากที่ผ่านมาได้มีการจัดประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลก (UNGASS) ซึ่งจัดขึ้นในเดือนเมษายน 2559 นอกจากนี้ยังเป็นปีที่ IDPC ภาคภูมิใจในการครบรอบ 10 ปี การทำงานของเรา IDPC ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในปี 2549 เริ่มจากการเริ่มต้นการทำงานจากกลุ่มเล็กๆขององค์กรภาคประชาสังคมที่ได้ระบุถึงความจำเป็นในการสร้างเครือข่ายทั่วโลกเพื่อการประสานงานสนับสนุนความพยายามในการปฏิรูปนโยบายยาเสพติด ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา กลุ่มสมาชิก IDPC ได้เติบโตและขยายเครื่อข่ายขึ้นอย่างมาก รวมถึงความหลากหลายของปัญหา มุมมองในการแก้ไขปัญหายา และอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่เกี่ยวกับยา เรามียินดีกับสมาชิกทั้ง 150 สมาชิกในปีนี้ เรามีความมุ่งมั่นที่เข้มแข็งในการให้ความสนับสนุนต่อกลุ่มเครือข่ายสมาชิกและความร่วมมือเพื่อความก้าวหน้าของการปฏิรูปอย่างแท้จริงและยั่งยืนในนโยบายยาเสพติด นอกจากนี้ในช่วงต้นปี 2559 เรายังได้ทำการสรุปกลยุทธ์แผนการทำงานสำหรับช่วงเวลาห้าปี (2016-2020) ซึ่งสร้างขึ้นจากการทำงานของเราเองให้ทันสมัยพร้อมกับความมุ่งมั่นที่จะทวีความพยายามของเราในการสร้างเครือข่ายในระดับภูมิภาคและระดับชาติไปพร้อมกับการสร้างความมั่นใจในเครือข่ายการทำงานที่เข้มแข็งในการอภิปรายที่เกี่ยวกับนโยบายยาเสพติดทั่วโลก

 

UNGASS ได้กลายเป็นหนึ่งในความสำคัญของการทำงานของ IDPC ในช่วง 13 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นปีที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วควบคู่กับความพยายามเพื่อสร้างความมั่นใจ ถึงการมีตัวตนของภาคประชาสังคมและการมีส่วนร่วมในกระบวนการของ UNGASS พร้อมกันนั้นทางองค์กรยังได้พยายามที่จะสร้างอิทธิพลเชิงบวกต่อการสร้างความมั่นใจให้มีการรับรู้และแก้ไขปัญหาของสุขภาพและให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนเพื่อให้มั่นใจถึงการมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคมที่เข้มแข็งที่และมีความสำเร็จอย่างแน่นอน UNGASS ให้แรงผลักดันและขับเคลื่อนต่อการปฏิรูปนโยบายยาเสพติดที่มีการปลูกฝังชี้แจงในที่ช่วงเวลาที่ผ่านมาสามปี ภาคประชาสังคมได้เรียกร้องให้มีการปฏิรูปการมองเห็นถึงปัญหาและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพขององค์การสหประชาชาติและสำหรับประชาชนทั่วไปให้ได้รับรู้ถึงปัญหา โดยทำให้เสียงของภาคประชาสังคมมีความสำคัญและได้รับการยอมรับถึงความต้องการเปลี่ยนแปลงในการแก้ไขปัญหา IDPC มีความภูมิใจที่จะมีบทบาทสำคัญในการสร้างการเคลื่อนไหวนี้และการสร้างแนวทางเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่เข้ามาร่วมในอุดมการณ์เปลี่ยนแปลงนี้จะได้รับแจ้งให้รับทราบถึงข้อมูลข่าวสารที่สำคัญต่างๆให้เป็นอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้มีผลในการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางด้านนโยบาย เราเชื่อมั่นว่าเสียงของการอภิปรายต่อหัวข้อการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายยาเสพติดคงจะมีผลที่ต่างไปอย่างแน่นอนหากปราศจากความกดดันหรืออิทธิพลเชิงบวกจากองค์กรภาคประชาสังคม

สมัครสมาชิก แจ้งข่าว IDPC ทุกเดือน เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายยาเสพติด


The period covered by this progress report has been highly eventful, not least because of the recent UN General Assembly Special Session on Drugs (UNGASS) which was held in April 2016. It is also the year in which IDPC proudly commemorates our 10th anniversary. IDPC was officially founded in 2006 after a small group of civil society organisations identified a need for a global network to coordinate advocacy efforts for drug policy reform. Since then the IDPC membership has grown exponentially in size, diversity of issues, visibility, and influence. We welcomed our 150th member this past year and we are as committed as ever to collective and collaborative advocacy to advance genuine and lasting reform in drug policies. In early 2016, we also finalised our strategy for the coming five years (2016 to 2020) which builds on our work to date and commits us to redouble our efforts in regional and national level networking while ensuring a strong link to the global debates.

The UNGASS has been a central focus of IDPC’s work during these 13 months. It has been a fast-paced year with tandem efforts to ensure civil society visibility and engagement in the UNGASS process, alongside seeking to positively influence the outcome towards ensuring the prominence of health and human rights. With respect to ensuring strong and meaningful civil society participation, there were certainly successes. The UNGASS gave impetus and momentum to the drug policy reform movement, which has grown exponentially in the past three years. Civil society calling for reform was visible and impactful both in the UN setting and outside in the streets, making our voices heard and demanding change. IDPC is proud to play an instrumental role in building this movement and seeking to ensure that newcomers are as well informed and as well-equipped as possible to make an impact. We can be certain that the tone of the debate would have been quite different without the pressure and influence of well-informed civil society organisations.

Keep up-to-date with drug policy developments by subscribing to the IDPC Monthly Alert


สนับสนุนโดยทุนจาก

Open Society Foundations Robert Carr Fund

© 2022 International Drug Policy Consortium