ประกาศคำสั่งแนวทางในการดำเนินงานเรื่องการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีการฉีดนี้ ลงนามโดยท่านผ.อ.ศพส. ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา โดยคำสั่งฯ นี้เป็นแผนงานที่ 2 ในการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด โดยกำหนดให้นำมาตรการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) มาทดลองดำเนินการในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีการฉีด ครอบครัว ชุมชน สังคม โดยใช้พื้นที่นำร่องการทำงานใน 19 จังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่การทำงานของโครงการแชมเปี้ยน-ไอดียู ภายใต้การดูแลของมูลนิธิพีเอสไอ(ประเทศไทย) โดยการสนับสนุนของกองทุนโลก ได้แก่ ภาคกลาง - กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สมุทรปราการ นนทุบรี ภาคเหนือ – เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำปาง พะเยา ตาก ภาคใต้ – สุราษฎร์ธานี สตูล พัทลุง สงขลา ตรัง ยะลา นราธิวาส และปัตตานี โดยแนวทางฯ นี้มีระยะดำเนินการ 2 ปี เริ่มจากตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึงกันยายน พ.ศ. 2558

แนวทางการดำเนินงานเรื่องการลดอันตรายฯ นี้ เริ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ใช้หลักการ “ผู้เสพ คือผู้ป่วย” ทั้งนี้แนวทางฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการต่อไปนี้

  1. เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือให้ผู้ใช้ยาฯ ด้วยวิธีฉีดเข้าถึงบริการสุขภาพ โดยการพัฒนาระบบการให้การดูแลรักษา และติดตามผู้ใช้ยาฯ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
  2. เพื่อลดการส่งต่อของเชื้อโรคที่ติดต่อทางเลือดในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด
  3. เพื่อลดอันตรายที่เกิดกับผู้ใช้ยาฯ สังคม ชุมชน ที่มาจากการใช้ยาเสพติดที่มีฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
  4. เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการทำงานทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด

คำสั่งฯ ในเรื่องงานลดอันตรายฯ ฉบันที่ 1/2557 นี้ เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศไทยที่แตกต่างจากที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นการดำเนินงานลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดที่เป็นการประสานความร่วมมือกันของภาครัฐและภาคประชาสังคม นำโดยสำนักงานคณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ปปส.) และเครือข่ายคนทำงานด้านการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด (12D) อ่านประกาศคำสั่ง ศพส. ที่ 1/2557 คลิกที่

สมัครสมาชิก แจ้งข่าว IDPC ทุกเดือน เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายยาเสพติด