ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยได้รับการยกย่องว่าประสบความสาเร็จในการพัฒนาการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี/เอดส์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มพนักงานบริการทางเพศ นอกจากนี้ ยังเป็นที่รู้กันดีว่าประเทศไทยประสบความ สาเร็จในการลดการปลูกฝิ่น รวมถึงประสบความสาเร็จในการดาเนินโครงการพัฒนาอาชีพทางเลือกให้กับเกษตรกรผู้ปลูกฝิ่นได้อย่าง มีประสิทธิภาพอีกด้วย อย่างไรก็ดี ในมุมมองอื่นๆ ต่อรัฐบาลไทยในการจัดการปัญหาการค้ายาเสพติดในประเทศไทยทาให้ลดทอนความสาเร็จต่างๆ เหล่านั้นลง โดยเฉพาะจากการกีดกันและแบ่งแยกผู้ใช้ยาออกจากสังคม ซึ่งยิ่งเป็นการกระตุ้นทาให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวีและไวรัสตับอักเสบซี ในประชากรกลุ่มนี้มากยิ่งขึ้น.

สมัครสมาชิก แจ้งข่าว IDPC ทุกเดือน เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายยาเสพติด