นับแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดของเอชไอวี มักมีการตำหนิว่าการใช้กฎหมายเพื่อปราบปรามกลายเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงโครงการป้องกันของบรรดาชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ทั้ง ๆ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการเหล่านี้ แต่ในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกือบทั้งหมด ยังคงมีการดำเนินการตามโครงการลดอันตรายที่สำคัญ แม้จะยังไม่สามารถหยั่งรากได้ หรือมีอุปสรรคข้อห้ามด้านนโยบายและกฎหมายอยู่บ้าง การยอมรับให้มีโครงการเหล่านี้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อโครงการจำนวนมาก แม้จะเป็นการยอมรับที่เปราะบาง ยากต่อการคาดเดา และกลับกลอกไปมา แต่ก็เปิดโอกาสให้มีการดำเนินงานโครงการ ซึ่งช่วยรวบรวมหลักฐานที่สนับสนุนแนวทางการลดอันตราย และเมื่อมีการผลักดันร่วมกับการรณรงค์ระหว่างประเทศ ย่อมมีผลโน้มน้าวใจให้ผู้กำหนดนโยบายเชื่อว่าถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลง

จากกรณีศึกษาประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บางประเทศ รายงานพิเศษฉบับนี้เผยแพร่ในเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่ง โดยเป็นการให้ความเห็นในเชิงปฏิบัติต่อโอกาสและอุปสรรค ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยบางประการที่ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์เชิงขัดแย้งระหว่างการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสาธารณสุข ในรายงานมีการเสนอว่าการปราบปรามโดยใช้กฎหมายที่มีการออกแบบและดำเนินงานเป็นอย่างดี จะมีส่วนช่วยอย่างมากต่อการป้องกันเชื้อเอชไอวี ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ยาและประชาชนทั่วไป

หลายบทความในรายงานฉบับนี้เน้นย้ำว่า ความก้าวหน้าตามแนวทางนี้ไม่เพียงชี้แนะแนวทางปรับปรุงบริการการบังคับใช้กฎหมายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุขที่เข้มแข็ง โดยกำหนดให้มีวาระด้านสาธารณสุขซึ่งอาจไม่ใช่เรื่องที่ผู้บังคับใช้กฎหมายคุ้นเคย ทั้งยังเสนอถึงการปรับและสนับสนุนบทบาทของบริการเหล่านี้ โดยคำนึงถึงพันธกรณี โครงสร้าง ลำดับความสำคัญของภารกิจ การตรวจสอบได้ เงื่อนไขด้านวัฒนธรรมและบริบททางสังคมของโครงการ บทความหลายชิ้นสะท้อนให้เห็นปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ รวมทั้งสิ่งที่ต้องระวังและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อเสนอองค์ความรู้ใหม่ที่ช่วยให้การปราบปรามด้วยกฎหมายมีส่วนช่วยสนับสนุน แทนที่จะขัดขวางการป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวีโดยผ่านผู้ใช้ยาด้วยวิธีฉีด

สมัครสมาชิกแจ้งข่าวIDPC ทุกเดือน เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายยาเสพติด