รายงาน “สนับสนุน อย่าลงโทษ” ให้ภาพโดยย่อของประสบการณ์ภาคสนาม ซึ่งชี้ว่ามีการเข้าถึงมากขึ้นต่อการลดอันตรายแบบอาสาสมัครและเน้นประเด็นสิทธิในประเทศที่เข้าถึงได้ยาก เช่น จีน อินเดีย อินโดนีเซีย เคนยา และมาเลเซีย โดยเป็นประสบการณ์จากโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ ได้แก่ โครงการปฏิบัติการชุมชนด้านการลดอันตราย (Community Action on Harm Reduction - CAHR) และปฏิบัติการในเอเชียด้านการลดอันตรายซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission-funded Asia Action on Harm Reduction project - Asia Action) ซึ่งร่วมกันทำงานส่งเสริมเป้าหมายการรณรงค์ “สนับสนุน อย่าลงโทษ”  

ประสบการณ์ที่รวบรวมในรายงานได้รับการสนับสนุนและดำเนินงานโดยกลุ่มภาคีที่ทำงานด้านนโยบายระหว่างประเทศ ได้แก่ Harm Reduction International (HRI), International Drug Policy Consortium (IDPC), International HIV/AIDS Alliance (the Alliance) และ International Network of People who Use Drugs (INPUD) ซึ่งทำงานร่วมกับองค์กรชุมชนในระดับประเทศ

คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ CAHR project

คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Asia Action

สมัครสมาชิกแจ้งข่าวIDPC ทุกเดือน เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายยาเสพติด