เวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการแพร่ระบาดของเอชไอวีสูงสุดโดยผ่านประชากรกลุ่มผู้ใช้ยาด้วยวิธีฉีด โดยอัตราชุกของเอชไอวีสำหรับผู้ใช้ยาด้วยการฉีดจะอยู่ที่ 20% และอาจมากถึง 50% ในบางจังหวัด จนถึงสิ้นปี 2554 คาดว่ามีจำนวนผู้ใช้ยาในประเทศ 171,000 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้เฮโรอีน (85%)

การถอนพิษยาที่บ้าน ชุมชน และในศูนย์บำบัดเคยเป็นแนวทางหลักในการจัดการปัญหาการติดยาเฮโรอีน ก่อนจะเริ่มมีโครงการนำร่องเพื่อให้การบำบัดด้วยการให้เมทาโดนในระยะยาว เมื่อปี 2551
รายงานในช่วงที่ผ่านมาชี้ถึงผลสำเร็จของการรักษา โดยพบว่าความชุกของเอชไอวีลดลงในบรรดาผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดด้วยการให้เมทาโดนในระยะยาว และการรักษามีส่วนช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตอย่างมาก และทำให้เกิดเสถียรภาพในสังคม รัฐบาลอนุญาตให้กระทรวงสาธารณสุขขยายโครงการรักษาด้วยเมทาโดนออกไปอีกอย่างน้อย 30 จังหวัด เพื่อให้การรักษาผู้ใช้ยากว่า 80,000 คนภายในปี 2558

หน่วยงานบริหารเพื่อควบคุมเอชไอวี/เอดส์แห่งเวียดนาม (Vietnam Administration for HIV/AIDS Control - VAAC) และกระทรวงสาธารณสุขได้จำแนกบทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยงานหลักในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินการและกำกับดูแลการบำบัดด้วยการให้เมทาโดนในระยะยาว

งานนิพนธ์ชิ้นนี้บรรยายถึงความสำเร็จของโครงการบำบัดด้วยการให้เมทาโดนในระยะยาวซึ่งเป็นโครงการนำร่อง และแผนขยายผล รวมทั้งยุทธศาสตร์เพื่อประกันคุณภาพและความยั่งยืน และเพื่อแก้ไขปัญหาท้าทายในอนาคต

สมัครสมาชิกแจ้งข่าวIDPC ทุกเดือน เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายยาเสพติด