ในปี 2541 คณะกรรมาธิการยาเสพติด (Commission on Narcotic Drugs – CND) แห่งสหประชาชาติ ได้ประกาศคำขวัญ “โลกที่ปลอดจากยาเสพติด เราทำได้!” สำหรับยุทธศาสตร์ด้านยาเสพติดระยะ 10 ปี จนถึงปี 2551 ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของยุทธศาสตร์ดังกล่าว โอกาสที่จะทำให้โลกปลอดจากยาเสพติดก็หมดไปเช่นกัน ข้ออ้างที่ดีสุดเท่าที่จะพูดได้ในแง่ความสำเร็จในทศวรรษที่ผ่านมา ได้แก่ ตลาดซื้อขายยาเสพติดบางประเภทและในบางพื้นที่ของโลก เริ่มทรงตัว หรือ “ควบคุมได้”  

ความเชื่อที่ว่าเราสามารถกำจัดหรือลดขนาดของตลาดยาเสพติดลงได้มาก สร้างความชอบธรรมให้กับนโยบายการลงโทษและมาตรการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้ใช้ยา ซึ่งส่งผลกระทบด้านลบมากมายต่อระบบสาธารณสุขและชุมชนต่าง ๆ รวมทั้งทำให้ความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อเอชไอวีเพิ่มขึ้นและมีการเอาผิดทางอาญากับผู้ที่อยู่ในประชากรกลุ่มเสี่ยงจำนวนมาก

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ได้จัดให้มีการทบทวนยุทธศาสตร์ด้านยาเสพติดฉบับปัจจุบันในขั้นกลาง ผู้นำในภูมิภาคต้องยอมรับความเป็นจริงเหล่านี้ เพื่อให้ยุทธศาสตร์ด้านยาเสพติดประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน ผู้นำอาเซียนต้องเปลี่ยนจุดเน้นจากการมุ่งกำจัดตลาดยาเสพติด มาเป็นการแก้ปัญหาเชิงสุขภาพและสังคมอันเนื่องมาจากตลาดยาเสพติดและการใช้ยา  
บันทึกฉบับนี้ประกอบด้วยข้อเสนอแนะสำหรับอาเซียนต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านยาเสพติด ทั้งนี้เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาอาชญากรรมเนื่องจากยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมกับประกันสุขภาพและการยอมรับเข้าสู่สังคมของผู้ใช้ยา
บันทึกฉบับนี้มีทั้งที่เป็นภาษาอังกฤษและอินโดนีเซีย

สมัครสมาชิกแจ้งข่าวIDPC ทุกเดือน เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายยาเสพติด