โครงการ HAARP มีเป้าหมายส่งเสริมโครงการต่างๆ ที่มีข้อมูลหลักฐานที่พิสูจน์ได้ เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือผู้ใช้ยาด้วยวิธีฉีดและองค์กรภาคีในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยมีความร่วมมือกับภาคีซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชน HAARP สนับสนุนโครงการป้องกัน การดูแลและการรักษาเชื้อเอชไอวี แม้ว่ามีความสำเร็จค่อนข้างมากในแง่ปริมาณโครงการลดอันตรายในภูมิภาคนี้ รวมทั้งความสนับสนุนที่ได้รับ แต่ยังมีความต้องการที่จะพัฒนาการรณรงค์ในระดับชุมชนและการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังของผู้ใช้ยาในการพัฒนาโครงการและการกำกับดูแลโครงการ HAARP  

หลักการสำคัญเบื้องต้นของ HAARP คือ “Nothing about us without us” (แนวคิดที่ว่าไม่ควรปล่อยให้ตัวแทนเป็นผู้กำหนดนโยบายโดยสมาชิกของกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายนั้นไม่มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และไม่มีส่วนร่วมโดยตรง - ผู้แปล) และได้พยายามส่งเสริมให้ชุมชนแสดงความเห็นทั้งด้านการออกแบบและการดำเนินการโครงการ ในช่วงเวลาที่เหลืออีกสามปีของโครงการ HAARP ก่อนที่จะปล่อยให้แต่ละประเทศเป็นเจ้าของโครงการเอง เราให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนยิ่งขึ้น โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนในเชิงรุกและอย่างเป็นระบบ ย่อมส่งผลให้งานบริการ การเข้าถึงการรักษา และโครงการลดอันตรายมีความยั่งยืนมากขึ้นในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมมากขึ้นของชุมชน HAARP ได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมการปรึกษาหารือกับตัวแทนที่สำคัญขององค์กรชุมชนและเครือข่ายในกัมพูชา สปป.ลาว พม่า และเวียดนาม และเครือข่ายระดับภูมิภาคของผู้ใช้ยาและผู้มีเชื้อเอชไอวี ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย

สมัครสมาชิกแจ้งข่าวIDPC ทุกเดือน เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายยาเสพติด