ผลการศึกษาตามโครงการนี้น่าจะส่งผลต่อการจัดทําานโยบายและโครงการ และการปฏิรูประบบยุติธรรมทางอาญาด้านล่างเป็นข้อเสนอแนะหลักที่มีต่อรัฐบาลไทยและองค์การสหประชาชาติ