“ศึกษา พิสูจน์ และเปลี่ยนแปลง” หลักสูตรสิทธิศึกษาสําหรับกลุ่มระดับรากหญ้า เป็นชุด คู่มือที่จัดทําขึ้นเพื่อช่วยเหลือองค์กรที่ทํางานในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์เป็นการเฉพาะ เพื่อช่วยให้พวกเขาเข้าใจถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน สามารถเก็บข้อมูลการละเมิดสิทธิ และออกแบบรวมทั้งดําเนินการตามโครงการรณรงค์ได้ โดยประกอบด้วยหนังสือสามเล่ม ได้แก่:

  • ศึกษา (Know It): กรอบคิดด้านสิทธิ (The Rights Framework) เพื่อเรียนรู้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และการนํามาประยุกต์ใช้กับผู้มีเชื้อฯ และชุมชนผู้เสียเปรียบอื่นๆ
  • พิสูจน์ (Prove It): พื้นฐานการเก็บข้อมูลด้านสิทธิ (Basics of Rights Documentation) เพื่อเรียนรู้วิธีวางแผนและจัดเก็บข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน และ
  • เปลี่ยนแปลง (Change It): ยุติการละเมิดสิทธิ (Ending Rights Abuses)  เพื่อเรียนรู้การวางแผนและจัดการรณรงค์ทั้งในพื้นที่ ระดับประเทศ และระหว่างประเทศโดยอ้างอิงข้อมูลจากงานวิจัย