การปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจซึ่งมีเป้าหมายเป็นผู้ใช้ยาด้วยวิธีการฉีดมักส่งผลให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนและอันตรายด้านสุขภาพ นโยบายยาเสพติดในประเทศไทยจึงมุ่งเน้นแนวทางบังคับใช้กฎหมายเป็นหลัก และมีข้อกังวลว่าตํารวจได้ยัดยาในตัวผู้ใช้ยาที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเพื่อรีดไถเงิน หรือเพื่อเป็นข้ออ้างในการจับกุม ในเดือนสิงหาคม 2551คณะนักวิจัยได้ทํางานร่วมกันในโครงการวิจัยชุมชนมิตรสัมพันธ์เพื่อสํารวจประสบการณ์ “การยัดของกลาง”

ในกลุ่มผู้ใช้ยาด้วยวิธีการฉีดร้อยละ 48 ของผู้ให้ข้อมูล 252 คนระบุว่าเคยถูกตํารวจยัดยา ผู้ที่เคยมีปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มจะเป็นผู้ใช้ยามิดาโซแลม (ดอร์มิคุม) และยังเคยมีประสบการณ์ใช้ยาเกินขนาดแต่ไม่ถึงกับเสียชีวิต และเคยใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น ผู้ที่เคยถูกตํารวจยัดยายังมีแนวโน้มที่เคยถูกบังคับบําบัดยามาก่อนเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ที่ถูกยัดยาต้องจ่ายเงินให้กับตํารวจเพื่อไม่ให้ถูกจับกุมตัว

ผลการศึกษาชี้แนะว่าตํารวจไทยกําลังละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ใช้ยาด้วยวิธีการฉีดด้วยการยัดยาในตัวพวกเขา การกระทําเช่นนี้ยังส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงสูง อย่างเช่น การใช้ยาเกินขนาดและการยืมเข็มฉีดยาผู้อื่นมาใช้ จําเป็นต้องมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เพื่อป้องกันไม่ให้ตํารวจไทยใช้อํานาจอย่างมิชอบและใช้ยุทธวิธีลงโทษเช่นนี้