การวจิ ัยโครงการใหมข่ องศนู ยบ์ รทิ ชิ โคลัมเบยี เพอ$ื ความเป็นเลิศดา้ นเอชไอวี/เอดส์ (BC-CfE) มูลนิธิรณรงค์เพอ/ื การรักษาเอดส์ (TTAG) และโครงการ วิจัยชุมชนมิตรสัมพันธ์ของประเทศไทย พบว่าการทำสงครามกบั ยาเสพตดิ อนั ยาวนานของรัฐบาลไทย ซง#ึ ทำใหมี้การคุมขังผูใ้ ชย้ าจำนวนมากนัน: ประสบความลม้ เหลวในการหยุดยัง: การมีอยขู่ องยาผดิ กฎหมายหรือการใชย้ าเหล่านภ)ี ายในประเทศ

การวิจัยน +ี ซง#ึ ในเร็วๆนจ#ี ะไดม้ กี ารพมิ พเ์ ผยแพรใ่ นวารสาร การพง&ึ พาสารเสพติดและแอลกอฮอล์ (Drug and
Alcohol Dependence) ซง#ึ เป็นวารสารทไ#ี ดรั้บความเชอ#ื ถือสำหรับการทบทวนเนอ=ื หาการวิจัย ระหว่างกลมุ่ ผูเ้ ชย2ี วชาญดว้ ยกัน ไดป้ ระเมินความเปลย0ี นแปลงสถานะของการมีอยขู่ องสารเสพตดิ 5 ชนิดทน'ี ิยมใชกั้นในกลมุ่ ผูใ้ ชย้ าดว้ ยวิธีฉีด (IDUs) ในกรงุ เทพมหานครในช่วงระหว่างปี 2552 ถงึ 2554 และการวิจัยนย.ี ังไดต้ รวจสอบพฤติกรรมการใชย้ าและปัจจัยอน>ื ๆอีกหลายประการทส>ี ่งผลต่อการมีอยขู่ องสาร เหล่านี (ผลการวจิ ัยแสดงวา่ การมีอยขู่ องเฮโรอีน ยาบา้ (เมธแอมเฟตามีน) ยาไอซ์ (คริสตอล เมธแอมเฟตามีน) ยามิดาโซแลม และยาเมธาโดนทผ0ี ิดกฎหมายนัน# เพม$ิ ขน(ึ อย่างมีนัยสำคัญในช่วงระหว่างปี 2552 ถงึ 2554 โดยการมีอยขู่ องยาไอซ์เพม4ิ ขน6ึ มากทส4ี ุด และสัดส่วนของผูใ้ ชย้ าดว้ ยวิธีฉีดทร4ี ายงานว่าสามารถหายาไอซ์ มาใชไ้ ดภ้ ายในเวลานอ้ ยกว่า 10 นาทีก็เพม*ิ ขน.ึ ถงึ หกเท่า กล่าวคือ เพม.ิ จากรอ้ ยละ 6 ในปี 2552 เป็นรอ้ ยละ 36 ในปี 2554 และในช่วงระหว่างสองปีดังกล่าวนัน4 ราคาขายปลีกของยาทุกชนิดทโ;ี ครงการวิจัยนไ+ี ดศึ้กษา กย็ ังคงเทา่ เดมิ

ให้ up-to-date กับการพัฒนานโยบายยาเสพติดโดยสมัครรับการแจ้งเตือนรายเดือน IDPC