Uganda Harm Reduction Network (UHRN) - เครือข่ายลดอันตรายแห่งอูกันดา

แบ่งปันรายละเอียดนี้

เกี่ยวกับเรา

UHRN เป็นหน่วยงานไม่แสวงหากำไรเพื่อสิทธิมนุษยชน จดทะเบียนเป็นองค์กรชุมชน เลขที่ WCBO/1253/11 และก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2554 โดยอดีตผู้ใช้ยาในอูกันดา พยายามส่งเสริมให้สังคมทราบถึงปัญหาและความต้องการของผู้ใช้ยา และส่งเสริมสุขภาพของพวกเขาโดยผ่านการให้ความรู้ในงานภาคสนาม การให้บริการคำปรึกษาทางจิตวิทยา การเก็บรวบรวมข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชน บริการในระดับชุมชน บริการให้คำปรึกษาเพื่อการตรวจเลือดโดยสมัครใจ บริการอนามัยทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ และบริการด้านกฎหมายและการคุ้มครองทางสังคม UHRN พยายามทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์โดยผ่านการกดดัน การรณรงค์ การล็อบบี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชน การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูล การสร้างเครือข่าย และการสร้างศักยภาพในบรรดาสมาชิกและเจ้าหน้าที่ UHRN พยายามช่วยให้ผู้ใช้ยาเป็นอิสระและเข้มแข็ง โดยการจัดทำเวทีเพื่อการล็อบบี้ กดดัน สร้างศักยภาพ ให้ข้อมูล และแลกเปลี่ยนบทเรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพลเมือง และการรณรงค์ในประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ยา โดยเฉพาะการสร้างความมั่นใจในตนเองให้กับผู้ใช้ยา และการแก้ปัญหาการกีดกันแบ่งแยกทางสังคม นอกจากการทำงานเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพของผู้ใช้ยาแล้ว ยังเป็นหน่วยงานกลางที่รวบรวมปัญหาและความท้าทายสำหรับผู้ใช้ยาในอูกันดา ด้วยความเชื่อว่าถ้ามีการทำงานร่วมกัน จะทำให้ผู้ใช้ยาสร้างให้เกิดผลกระทบได้มากยิ่งขึ้น

Visit website

วิดีโอ

ผล 0 ถึง 0 จาก 0.

No posts found