Transnational Institute (TNI)

แบ่งปันรายละเอียดนี้

เกี่ยวกับเรา

TNI เป็นเครือข่ายระหว่างประเทศของนักเคลื่อนไหว-นักวิชาการ ที่พยายามวิเคราะห์อย่างจริงจังถึงปัญหาระดับโลกในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้เพื่อให้ข้อมูลสนับสนุนขบวนการต่าง ๆ ที่ขับเคลื่อนโลกไปสู่แนวทางที่เป็นประชาธิปไตย เท่าเทียม และสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

Visit website

วิดีโอ

ผล 1 ถึง 2 จาก 2.