Fédération Addiction

แบ่งปันรายละเอียดนี้

เกี่ยวกับเรา

Fédération addiction มีเป้าหมายเพื่อสร้างเครือข่ายของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้บริโภคสุราและผู้ใช้ยา ทั้งนี้เพื่อให้มีแนวทางแก้ปัญหาการเสพติดอย่างเป็นสหวิทยาการ และสอดคล้องกับหลักการแพทย์ จิตวิทยา และสังคม

Visit website

ผล 0 ถึง 0 จาก 0.

No posts found