Colectivo por Una Politica Integral Hacia las Drogas (CUPIHD) - หน่วยงานเพื่อนโยบายด้านยาเสพติดที่เป็นองค์รวม

แบ่งปันรายละเอียดนี้

เกี่ยวกับเรา

CUPIHD เป็นหน่วยงานอ้างอิงด้านปัญหายาเสพติดที่สำคัญในเม็กซิโก พยายามส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐกับภาคประชาสังคม และส่งเสริมความเป็นพันธมิตรของหน่วยงานระดับประเทศและระหว่างประเทศที่ทำงานเกี่ยวกับนโยบายด้านยาเสพติด CUPIDH มีเป้าหมายส่งเสริมให้หลักสิทธิมนุษยชนและการลดอันตรายเป็นพื้นฐานการอภิปรายเกี่ยวกับนโยบายด้านยาเสพติดในเม็กซิโก

Visit website

ผล 0 ถึง 0 จาก 0.

No posts found