AIDS Foundation East West (AFEW) - มูลนิธิเอดส์อีสต์เวสต์

แบ่งปันรายละเอียดนี้

เกี่ยวกับเรา

AFEW เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสาธารณสุขของเนเธอร์แลนด์ ทำงานในยุโรปตะวันออกและเอเชียกลางเพื่อลดผลกระทบจากเอชไอวีในบรรดาประชากรกลุ่มชายขอบ

Visit website

ผล 0 ถึง 0 จาก 0.

No posts found