การรณรงค์เพื่อยุติการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี โดยการเรียกร้องให้รัฐบาลปฏิรูปมาตรการด้านยาเสพติด

‘สนับสนุน อย่าลงโทษ’ เป็นการรณรงค์เพื่อยุติการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี โดยการเรียกร้องให้รัฐบาลปฏิรูปมาตรการด้านยาเสพติด เป็นโครงการที่พัฒนาโดยหน่วยงานความร่วมมือด้านนโยบายยาเสพติดระหว่างประเทศ(International Drug Policy Con sortium - IDPC) เครือข่ายผู้ใช้ยาระหว่างประเทศ (International Network of People who Use Drugs) เครือข่ายลดอันตรายระหว่างประเทศ (Harm Reduction International) พันธมิตรด้านเอชไอวี/เอดส์ระหว่างประเทศ (International HIV/AIDS Alliance) และโครงการรณรงค์เพื่อการป้องกัน ( What's Preventing Prevention campaign)

เราเรียกร้องอะไร

ปัญหาความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีที่เพิ่มขึ้นของผู้ใช้ยา เป็นสิ่งที่ไม่อาจเพิกเฉยได้อีกต่อไป สนับสนุน อย่าลงโทษ

สนับสนุน

โดยการลงทุนในมาตรการด้านเอชไอวีที่เป็นผลสำหรับผู้ใช้ยา
ต้องมีการทำโครงการที่จำเป็นเพื่อแก้ปัญหาด้านเอชไอวีในกลุ่มผู้ใช้ยาให้ครอบคลุมในขอบเขตที่เหมาะสม รวมทั้งการทำโครงการเข็มและอุปกรณ์การฉีด และการบำบัด้วยสารทดแทนเมทาโดน บริการยาต้านไวรัสสำหรับผู้ใช้ยาที่ติดเชื้อเอชไอวี การให้คำปรึกษาและบริการสนับสนุนอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมวินัยในการกินยา และการสร้างทักษะและความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และบริการด้านกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้ยาให้ปลอดพ้นจากการเลือกปฏิบัติ



อย่าลงโทษ

รัฐบาลจะต้องปฏิรูปกฎหมายและนโยบายด้านยาเสพติดที่กำหนดบทลงโทษรุนแรงกับผู้ใช้ยา
แนวทางที่เน้นการลงโทษไม่ช่วยลดระดับการใช้ยาเสพติดเลย มีแต่เพิ่มการตีตราและการเลือกปฏิบัติ ซึ่งเป็นอุปสรรคขัดขวางทำให้ไม่สามารถเข้าถึงบริการป้องกัน รักษาและดูแลด้านเอชไอวี ซึ่งเป็นบริการที่จำเป็นและช่วยรักษาชีวิตไว้ได้ และยังช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของเอชไอวี การเอาผิดทางอาญาและการคุมขังผู้ใช้ยาทำลายชีวิตของพวกเขาและเป็นอุปสรรคต่อมาตรการป้องกันด้านเอชไอวี

การรณรงค์ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการปฏิบัติการระดับชุมชนเพื่อลดอันตราย ภายใต้การนำของพันธมิตรเอดส์สากล (International HIV/AIDS Alliance) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อขยายบริการลดอันตรายให้กับผู้ใช้ยาด้วยการฉีดกว่า 180,000 คน รวมทั้งคู่รักและลูกหลานของพวกเขาในประเทศจีน อินเดีย อินโดนีเซีย เคนยา และมาเลเซีย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านแถลงการณ์ของการรณรงค์ด้านล่าง