IDPC มีโครงสร้างระดับภูมิภาคในการทำงานของเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนและการทำงานผลักดันเชิงนโยบายกับร รัฐบาลประเทศต่าง ๆ

พื้นที่ทำงานและหน่วยงานหลักในพื้นที่ประกอบด้วย

กลุ่มในระดับภูมิภาคมีการทำงานกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้

  • พัฒนาเครือข่ายการสื่อสารผ่านอีเมล์อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับเอ็นจีโอ นักวิชาการ และผู้กำหนดนโยบายที่สนใจในปัญหาเกี่ยวกับนโยบายด้านยาเสพติด มีการใช้เครือข่ายเหล่านี้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลจาก IDPC และแหล่งอื่น ๆ และมีการส่งเสริมการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมในพื้นที่และระดับภูมิภาค ฯลฯ
  • พัฒนาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและสร้างสรรค์กับผู้กำหนดนโยบายหลักในรัฐบาล หน่วยงานระหว่างประเทศ และหน่วยงานภูมิภาคของหน่วยงานองค์การสหประชาชาติ
  • รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายด้านยาเสพติด และกิจกรรมต่าง ๆ ในภูมิภาค และเผยแพร่ให้เครือข่าย IDPC ทั่วโลกได้รับรู้
  • จำแนกประเทศและสถานการณ์ในภูมิภาค ซึ่งการรณรงค์นโยบายด้านยาเสพติดของ IDPC จะมีผลผลักดันส่งเสริมให้เกิดนโยบายที่สอดคล้องกับหลักมนุษยธรรมและมีประสิทธิภาพ จัดการประชุมของ IDPC การแสดงปาฐกถา การสัมมนา หรือการเดินทางไปดูงาน เพื่อใช้ประโยชน์จากการรณรงค์ให้มากสุด
  • จำแนกตัวบุคคลและประสบการณ์ภายในภูมิภาคที่อาจมีประโยชน์ในการส่งเสริมนโยบายที่สอดคล้องกับหลักมนุษยธรรมและมีประสิทธิภาพในพื้นที่อื่น ๆ ทั่วโลก
  • ส่งเสริมให้เอ็นจีโอมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับนโยบายด้านยาเสพติดระดับโลก อย่างเช่นกรณีของ CND

ในบางภูมิภาค งานของเราก้าวหน้าไปในหลายพื้นที่ในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา แต่ในบางพื้นที่เราก็ยังไม่สามารถจำแนกเอ็นจีโอและหน่วยงานซึ่งจะรับผิดชอบประสานงานกับเราได้ เรามีเป้าหมายว่าภายในสิ้นปี 2552 ทุกภูมิภาคจะมีอย่างน้อยองค์กรที่เป็นหน่วยงานในการประสานงาน และมีกลุ่มเอ็นจีโอที่เห็นชอบที่จะร่วมมือกันจัดทำแผนงานของ IDPC ของภูมิภาคนั้น ๆ