ในระหว่างปี 2554 – 2555 IDPC จะมีส่วนร่วมกับโครงการหลายประการ นอกเหนือจากการดำเนินงานตามแผนของตนเอง ได้แก่