IDPC พยายามให้ความเห็นเชิงสร้างสรรค์ในการจัดทำและดำเนินการตามนโยบายที่สอดคล้องกับหลักมนุษยธรรมและมีประสิทธิภาพในระดับประเทศ ระบบการควบคุมยาเสพติดระดับโลกมีอิทธิพลต่อแนวทางการบังคับใช้กฎหมายและการลงโทษของรัฐบาลในแต่ละประเทศ แม้จะมีหลักฐานที่แสดงว่าปัญหาเกี่ยวกับตลาดและการใช้ยาเสพติดมีความซับซ้อนและยากกว่าที่คิดมาก

คู่มือนโยบายด้านยาเสพติดของ IDPC สำหรับแนวปฏิบัติดีสุดของนโยบายด้านยาเสพติดในระดับประเทศ

เราได้จัดทำคู่มือด้านนโยบายยาเสพติดระดับประเทศซึ่งครอบคลุมแนวปฏิบัติที่ดีสุดและข้อมูลหลักฐานจากทั่วโลก ทั้งนี้เพื่อให้ความเห็นและแนวทางที่ชัดเจนถึงแนวปฏิบัติดีสุดในแง่การออกแบบนโยบายและโครงการ คู่มือดังกล่าวเป็นข้อมูลสำคัญที่สนับสนุนการรณรงค์ของ กลุ่มระดับภูมิภาคของ IDPC เป็นเนื้อหาที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยตรงกับผู้กำหนดนโยบาย นำไปใช้ประโยชน์ในระหว่างการประชุม การสัมมนา หรือการอบรม หรือเป็นข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลนำมาพิจารณาเพื่อหาทางแก้ไขนโยบายด้านยาเสพติด อ่านเพิ่มเติมได้