เป็นโครงการของ IDPC โดยความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยความมั่นคงระหว่างประเทศ และสถาบันยุทธศาสตร์ศึกษาระหว่างประเทศ

ผ่านมา การบังคับใช้กฎหมายด้านยาเสพติดมักเน้นการลดขนาดของตลาดซื้อขายยาเสพติด โดยการกำจัดแหล่งผลิต การจัดจำหน่ายและการขายปลูกยาเสพติด หรืออย่างน้อยเป็นการทำลายกิจกรรมเหล่านี้ เพื่อทำให้ผู้ใช้ยาไม่สามารถเข้าถึงยาบางประเภทได้

ยุทธศาสตร์ดังกล่าวไม่ได้ช่วยลดทั้งด้านการผลิต ความต้องการต่อยาเสพติดในตลาดเลย เมื่อคำนึงถึงข้อเท็จจริงดังกล่าว และการที่รัฐบาลบางประเทศเริ่มใช้มาตรการ “สงครามปราบปรามยาเสพติด” น้อยลงในเชิงนโยบาย เป็นเหตุให้มีความจำเป็นต้องปรับปรุงยุทธศาสตร์การบังคับใช้กฎหมายด้านยาเสพติดให้เหมาะสมกับปัญหาท้าทายใหม่ ๆ ทั้งนี้เพื่อจัดการตลาดยาให้อยู่ในสภาพที่เอื้อต่อการลดอันตรายต่อชุมชนผู้ใช้ยาให้น้อยสุด ในช่วงที่ผ่านมามีการอภิปรายและการยอมรับมากขึ้นว่า เราสามารถใช้พลังของการบังคับใช้กฎหมายเพื่อจัดโครงสร้างของตลาดยาให้เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน แทนที่จะมุ่งทำลายตลาดยาให้หมดไป

โครงการของ IDPC ซึ่งเป็นความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยความมั่นคงระหว่างประเทศและสถาบันยุทธศาสตร์ศึกษาระหว่างประเทศ มุ่งรวบรวมและปรับปรุงข้อมูลเชิงทฤษฎีและตัวอย่างของแนวทางการบังคับใช้กฎหมายด้านยาเสพติดแบบใหม่ ๆ รวมทั้งการส่งเสริมการอภิปรายในกลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายระดับสูง เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากยุทธศาสตร์ในอนาคต  

โครงการนี้ดำเนินงานตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2555 – พฤศจิกายน 2556 โดยประกอบด้วย

  1. ชุดสิ่งพิมพ์: โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายระดับสูง ซึ่งมีบทบาทในการเปลี่ยนแนวทางการบังคับใช้กฎหมายด้านยาเสพติด และตัวอย่างการดำเนินงานบางประการ มีแผนที่จะจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์หกฉบับ ได้แก่
  • ตำรวจจะมีส่วนสนับสนุนยุทธศาสตร์การลดอันตรายที่เป็นผลดีต่อสุขภาพได้อย่างไร
  • การพุ่งเป้าที่การป้องปราม การค้ายาเสพติดและแก๊งอาชญากรรม: แนวคิดและการปฏิบัติ
  • การนำหลักการลดอันตรายมาใช้กับตลาดยาในประเทศ
  • ผลกระทบในเชิงปฏิบัติจากการสร้างความยืดหยุ่นให้กับตลาดกัญชา
  • การบังคับใช้กฎหมายด้านยาเสพติด การทุจริตและอาชญากรรมด้านการเงิน
  • ตลาดยาเสพติด ความมั่นคง และความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
  1. การพัฒนาเครือข่าย: จะมีการจัดทำกลไกความร่วมมือและการเผยแพร่ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้อ่านที่หลากหลาย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายและผู้กำหนดนโยบายในสหราชอาณาจักรและต่างประเทศ
  2. การจัดสัมมนา: เป็นความร่วมมือกับ Chatham House และสถาบันยุทธศาสตร์ศึกษาระหว่างประเทศ โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายระดับสูง และผู้ชำนาญการ

หากท่านต้องการเผยแพร่รายงานและสิ่งพิมพ์จากการสัมมนา กรุณาส่งสิ่งพิมพ์เหล่านี้มาให้กับสำนักเลขาธิการ IDPC ที่ contact@idpc.net

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเว็บไซต์ สถาบันยุทธศาสตร์ศึกษาระหว่างประเทศ  และ Chatham House