องค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งในการทำงานของ IDPC คือการมีส่วนร่วมของ สมาชิก ในการอภิปรายและการตัดสินใจในระดับโลก ทั้งในองค์การสหประชาชาติและหน่วยงานพหุภาคีต่าง ๆ จากการทำงานและการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน เราจะสามารถทำให้เกิดผลกระทบมากขึ้นจากการรณรงค์ ซึ่งจะช่วยกดดันรัฐบาล เราจะต้องพยายามสนับสนุนกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงกรอบการควบคุมยาเสพติดระดับโลกให้ทันสมัย เนื่องจากจุดเน้นแบบเดิมอยู่ที่การใช้วาทศิลป์เพื่อสนับสนุนการทำสงครามปราบปรามยาเสพติดที่รุนแรง และยุทธศาสตร์ที่พึ่งพาการบังคับใช้กฎหมายและการลงโทษ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการจัดทำและดำเนินงานตามนโยบายและโครงการของรัฐบาล (โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา)

เราจัดกิจกรรมรณรงค์ระดับโลกในสองหัวข้อหลัก ได้แก่ ระบบควบคุมยาเสพติดระดับโลก (ซึ่งครอบคลุมความตกลง โครงสร้างและการอภิปรายระหว่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้เกิดระบบการห้ามการใช้ยาในระดับสากล) และ ระบบประสานงานระหว่างภาคส่วน (ซึ่งครอบคลุมการปฏิสังสรรค์ภายในระบบและพื้นที่การทำงานที่เกี่ยวข้องของกิจกรรมขององค์การสหประชาชาติ ทั้งในประเด็นเรื่องเอชไอวี/เอดส์ สิทธิมนุษยชน หรือการพัฒนาด้านสังคมและเศรษฐกิจ)

ในโครงสร้างพหุภาคีเพื่อการอภิปรายปัญหาเกี่ยวกับนโยบายด้านยาเสพติด เราจะทำงานร่วมกับสมาชิกและภาคีที่สนใจเพื่อจำแนกโอกาสที่จะสนับสนุนนโยบายที่สอดคล้องกับหลักมนุษยธรรมและมีประสิทธิภาพ จัดเตรียมการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะสำหรับผู้กำหนดนโยบาย และประสานงานกลุ่มรณรงค์ต่าง ๆ