โครงการปฏิบัติการระดับชุมชนเพื่อลดอันตราย  (CAHR) เป็นโครงการที่ท้าทาย มีเป้าหมายเพื่อขยายบริการลดอันตรายให้กับผู้ใช้ยาด้วยการฉีดกว่า 180,000 คน รวมทั้งคู่รักและลูกหลานของพวกเขาในประเทศจีน อินเดีย อินโดนีเซีย เคนยา และมาเลเซีย ในช่วงเวลาสี่ปี เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ยามีส่วนร่วมทั้งการออกแบบและให้บริการ และการจัดทำแผนการรณรงค์เพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของผู้ใช้ยา มีจุดเน้นที่การสร้างศักยภาพของหน่วยงานชุมชนท้องถิ่น และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีการที่ใช้ได้ผล

CAHR project images

เป็นโครงการที่ทำงานผ่าน พันธมิตรเอชไอวี/เอดส์สากล (International HIV/AIDS Alliance) ซึ่งเป็นกลุ่มองค์กรที่ทำงานเชื่อมโยงกัน ได้แก่ พันธมิตรเอชไอวี/เอดส์สากลประเทศจีน (International HIV/AIDS Alliance in China) พันธมิตรเอชไอวี/เอดส์สากลประเทศอินเดีย  (International HIV/AIDS Alliance in India), Rumah Cemera (อินโดนีเซีย), สมาคมเอ็นจีโอแห่งเคนยา (Kenyan AIDS NGO Consortium) (เคนยา) และ สภาเอดส์แห่งมาเลเซีย (Malaysian AIDS Council) โครงการปฏิบัติการระดับชุมชนเพื่อลดอันตราย ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลเนเธอร์แลนด์

IDPC เป็นภาคีที่ให้ความสนับสนุนด้านเทคนิค (technical partner) กับโครงการนี้ ร่วมกับหน่วยงานระดับประเทศและระหว่างประเทศอื่น ๆ อย่างเช่น: Alliance Ukraine, AIDS Foundation East West, Health Connections International, Harm Reduction International, INPUD และ Prevention Information et Lutte contre le Sida

IDPC ทำหน้าที่ประสานงานกับรัฐบาลและหน่วยงานระหว่างประเทศเพื่อรณรงค์ให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการให้บริการลดอันตราย IDPC เน้นการทำกิจกรรมโดยเฉพาะในประเทศเคนยา มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

ข่าวล่าสุด:

ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2554 IDPC ได้เข้าร่วมการเดินทางเพื่อการประเมินผลระดับประเทศหลายครั้งในมาเลเซีย อินโดนีเซีย และเคนยา โดยมีเป้าหมายเพื่อทำความเข้าใจบริบทที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านยาเสพติดและสถานการณ์การลดอันตรายในประเทศเหล่านี้ ทั้งยังเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้พบกับหน่วยงานที่เป็นภาคีท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

การรณรงค์ระดับชาติ  

  • ที่มาเลเซีย IDPC จัดสัมมนาว่าด้วยการสร้างความหลากหลายและการมีส่วนร่วมกับสภาเอดส์แห่งมาเลเซีย และ AADK ซึ่งเป็นหน่วยงานควบคุมยาเสพติดแห่งมาเลเซีย เพื่อพูดคุยหารือเกี่ยวกับระบบยุติธรรมทางเลือก (diversion) และบริการรักษาภาวะพึ่งพายา IDPC ยังจัดการอบรมและการประชุมเพื่อสร้างเครือข่าย ทั้งนี้เพื่อหาลู่ทางรณรงค์ในประเทศ
  • ที่อินโดนีเซีย IDPC มีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาคประชาสังคมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ เพื่อหาแนวทางการรณรงค์ในปีต่อไป IDPC ยังมีส่วนร่วมทำงานกับ BNN หน่วยงานควบคุมยาเสพติดในประเทศอินโดนีเซีย และสำนักงานประเทศของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ ในประเด็นว่าด้วยยุติธรรมทางเลือกสำหรับผู้กระทำความผิดด้านยาเสพติด
  • สำหรับเคนยา IDPC ได้เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยเอชไอวี/เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในแอฟริกา (International Conference on HIV/AIDS and STIs in Africa - ICASA) และจัดการอบรมและการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายให้กับเอ็นจีโอ ให้สามารถพูดคุยเกี่ยวกับนโยบายด้านยาเสพติด และโอกาสของการลดอันตรายในภูมิภาค ICASA ยังเป็นโอกาสที่ทำให้เข้าถึงผู้กำหนดนโยบายในเคนยา ในปีต่อไป IDPC จะทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับ KANCO เพื่อสนับสนุนนโยบายด้านยาเสพติดที่ผ่านการพิสูจน์ว่าได้ผล

การรณรงค์ระดับสากล

  •  การรณรงค์ “สนับสนุน อย่าลงโทษ” (Support. Don't punish campaign) ของ IDPC เป็นความร่วมมือกับภาคีระดับสากล มีการออกแถลงการณ์เกี่ยวกับโครงการปฏิบัติการระดับชุมชนเพื่อลดอันตราย  เพื่อกำหนดแนวทางของกิจกรรมรณรงค์ในระดับสากล มีการปรับเนื้อหาของแถลงการณ์ให้สอดคล้องกับบริบทระดับประเทศ และถือว่าเป็นพื้นฐานแผนการรณรงค์ของโครงการปฏิบัติการระดับชุมชนเพื่อลดอันตราย ในประเทศนั้น ๆ 
  • โครงการ Youth RISE เป็นโครงการรณรงค์ใหม่ที่เปิดตัวขึ้นอย่างสอดคล้องกับแถลงการณ์ของโครงการปฏิบัติการระดับชุมชนเพื่อลดอันตราย ที่ระบุว่า "สนับสนุน อย่าลงโทษ: คุ้มครองเยาวชนของเรา (Support, don't punish: Protect our youth)"

รายงานและชุดข้อมูลเพื่อการเผยแพร่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการปฏิบัติการระดับชุมชนเพื่อลดอันตราย  โปรด คลิกที่นี่ และโปรดดูแถลงการณ์ของโครงการด้านล่าง