หลักเกณฑ์และคุณสมบัติการเป็นภาคีสมาชิก IDPC:

 • ผู้สมัครจะต้องเป็นหน่วยงานหรือเครือข่ายที่จดทะเบียนตามกฎหมาย (ในกรณีที่เป็นเครือข่ายที่ไม่ได้จดทะเบียน IDPC จะพิจารณาเป็นรายกรณีไป)
 • ผู้สมัครต้องสนับสนุนและยอมรับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และหลักการเชิงนโยบายของ IDPC อย่างเต็มที่
 • ผู้สมัครต้องมีสถิติการทำงานและความเชี่ยวชาญด้านนโยบายที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านยาเสพติด ทั้งในระดับประเทศและนานาประเทศ หรือมีสถิติการทำงานในประเด็นด้านนโยบายซึ่งเกี่ยวข้องกับงานของ IDPC
 • ผู้สมัครมีชื่อเสียงและ/หรือมีเจตจำนงที่จะทำงานอย่างสร้างสรรค์กับผู้กำหนดนโยบาย  
 • งานของผู้สมัครต้องครอบคลุมในระดับประเทศหรือระหว่างประเทศ
 • ผู้สมัครยินดีทำบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างเข้มแข็งในการทำงานร่วมกับกับ IDPC และร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการดำเนินงานตามแผนงานของ IDPC 
 • ผู้สมัครต้องตอบกลับการสื่อสารทั้งหมดต่างๆ ที่ที่เกี่ยวกับการทำงานของ IDPC โดยทันที
 • ผู้สมัครต้องไม่ทำให้ IDPC เสื่อมเสียชื่อเสียง ซึ่งหากมีการทำเช่นนั้น จะมีการลงโทษ
 • ใบสมัครสมาชิกทุกใบต้องได้รับความเห็นชอบจากภาคีสมาชิกของ IDPC

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติการเป็นสมาชิกเครือข่าย IDPC:

 • ผู้สมัครจะต้องเป็นหน่วยงาน หรือ เครือข่ายที่จดทะเบียนตามกฎหมาย (ในกรณีที่เป็นเครือข่ายที่ไม่ได้จดทะเบียน IDPC จะพิจารณาเป็นรายกรณีไป)
 • ผู้สมัครต้องสนับสนุนและยอมรับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และหลักการเชิงนโยบายของ IDPC อย่างเต็มที่
 • ผู้สมัครต้องมีสถิติการทำงานและความเชี่ยวชาญด้านนโยบายที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านยาเสพติด ทั้งในระดับประเทศและนานาประเทศ หรือมีสถิติการทำงานในประเด็นด้านนโยบายซึ่งเกี่ยวข้องกับงานของ IDPC
 • ผู้สมัครมีพื้นที่การทำงานครอบคลุมระดับประเทศหรือระหว่างประเทศ
 • ผู้สมัครต้องไม่ทำให้ IDPC เสื่อมเสียชื่อเสียง ซึ่งหากมีการทำเช่นนั้น จะมีการลงโทษ
 • ผู้สมัครเห็นชอบให้มีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เมื่อได้รับข้อมูลจาก IDPC ทั้งผ่านทางอีเมล์หรือสิ่งพิมพ์
 • ใบสมัครสมาชิกทุกใบต้องได้รับความเห็นชอบจากภาคีสมาชิกของ IDPC