โครงสร้างของ IDPC ให้ประโยชน์กับสมาชิกในสามส่วนหลัก ๆ

สนับสนุนผลกระทบและความร่วมมือระหว่างประเทศ

นโยบายด้านยาเสพติดที่เกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน ทั้งการทำงานระดับประเทศและระหว่างประเทศ ทำให้การรณรงค์ควรเกิดขึ้นทั้งสองระดับ ในระดับประเทศ รัฐบาลมักไม่สามารถปฏิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศเพื่อควบคุมยาเสพติด ทั้งในแง่การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ที่เป็นอันตรายและส่งผลกระทบด้านลบ จำเป็นต้องมีความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อท้าทายกับระบบการควบคุมยาเสพติดที่เป็นอยู่ IDPC เป็นเวทีให้หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมมือกันทำงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดผลกระทบข้ามพรมแดน IDPC สนับสนุนการสื่อสารและความร่วมมือระหว่างเอ็นจีโอ และสนับสนุนการทำกิจกรรมร่วมกัน เรามักมีส่วนร่วมในการรณรงค์กดดันที่เป็นงานร่วมกันของบรรดาสมาชิก ทั้งนี้เพื่อเพิ่มผลกระทบทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศให้ได้มากสุด เป็นเครือข่ายที่มีโครงสร้างแบบภูมิภาคเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนระหว่างเอ็นจีโอที่เกี่ยวข้อง ที่มีการทำงานในบริบทที่คล้ายคลึงกัน ทำให้เอ็นจีโอเหล่านี้ได้รับข้อมูลที่ทันสมัยเพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคและในระดับสากล

เรายังจัดทำช่องทางและเครื่องมือการกดดันสำหรับสมาชิก ส่งเสริมศักยภาพในการมีส่วนร่วมและกดดันกระบวนการกำหนดนโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานระหว่างประเทศ

การแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล ประสบการณ์ และความชำนาญการ

สมาชิกของ IDPC มีประสบการณ์และความชำนาญที่หลากหลายในการวิเคราะห์ปัญหาและนโยบายด้านยาเสพติดระดับประเทศและระหว่างประเทศ เรามีเครือข่ายระดับโลกที่ช่วยให้สมาชิกแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับประเทศอื่น ๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านยาเสพติด และกำหนดยุทธศาสตร์ร่วมกันเพื่อส่งเสริมการปฏิรูปนโยบายด้านยาเสพติดในบริบทต่าง ๆ เรายังส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อให้สมาชิกรับทราบสถานการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับนโยบายด้านยาเสพติดระหว่างประเทศ และโอกาสในการขอทุน

นอกจากนั้น เรายังจัดทำและเผยแพร่ชุดข้อมูลและบทวิเคราะห์ในหลายภาษา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการรณรงค์ของสมาชิก เราเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อข้อมูลเหล่านี้ อย่างเช่น มีส่วนในการกำหนดประเด็นที่น่าสนใจ หรือข้อกังวลสำหรับบางภูมิภาคหรือบางประเทศ จัดทำร่างของเนื้อหา มีส่วนร่วมในการแปลเนื้อหาออกเป็นภาษาต่าง ๆ และช่วยกันเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญ คู่มือนโยบายด้านยาเสพติดของ IDPC  เป็นหนึ่งในตัวอย่างความร่วมมือดังกล่าว

IDPC ยังเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับยาเสพติดที่จัดทำโดยสมาชิกของเรา ให้คำปรึกษาแบบผู้ชำนาญการกับผู้กำหนดนโยบายทั่วโลก เผยแพร่หลักฐานระดับโลกในที่ประชุม การสัมมนา และการอบรม จัดการศึกษาดูงานให้กับผู้กำหนดนโยบายและเอ็นจีโอ และให้ความสนับสนุนเชิงเทคนิคกับหน่วยงานภาคประชาสังคม รวมทั้งการสร้างศักยภาพ การสร้างเครือข่ายและการอบรมด้านงานรณรงค์

การส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์

เอ็นจีโอระดับประเทศหรือภูมิภาคที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ IDPC จะเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่มีตราสัญลักษณ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับโลก มีชื่อเสียงและเป็นที่น่าเชื่อถือ

เครื่องมือในการสื่อสารของ IDPC จะช่วยประชาสัมพันธ์งานของสมาชิกทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และระหว่างประเทศ เรามีการตีพิมพ์ข่าว สิ่งพิมพ์ และกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ข้อมูลกับสมาชิกเป็นประจำผ่านเว็บไซต์ที่มีหลายภาษาของเรา ซึ่งโดยเฉลี่ยมีผู้เข้ามาเยี่ยม 7,000 คนต่อเดือน เรายังเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับงานของสมาชิกผ่านจดหมายข่าวรายเดือน Alert ซึ่งจัดทำเป็นภาษาอังกฤษ สเปน และฝรั่งเศส และส่งให้กับผู้รับกว่า 12,000 คน 

สุดท้าย เราช่วยประชาสัมพันธ์งานของสมาชิกผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อย่างเช่น Facebook, Twitter, LinkedIn และ Google + และยังช่วยเผยแพร่แถลงการณ์ของสมาชิกให้กับสำนักข่าวทั่วโลกกว่า 600 แห่ง 

หากหน่วยงานของท่านประสงค์จะเป็นสมาชิกของ IDPC กรุณาตรวจสอบ หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของการเป็นสมาชิก และ ติดต่อกับสำนักเลขาธิการของ IDPC  ทางสำนักเลขาธิการของ IDPC อาจขอข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของท่าน พื้นที่การทำงาน กิจกรรมการรณรงค์ และอื่น ๆ เมื่อได้รับข้อมูลแล้ว จะมีการส่งต่อไปให้กับภาคีสมาชิกของ IDPC ซึ่งจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบว่าจะยอมรับท่านเป็นสมาชิกหรือไม่ ในกรณีที่มีความเห็นไม่ตรงกัน ทางคณะกรรมการบริหารของ IDPC จะเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับการรับสมัครสมาชิก