โดย Nay Phyo Win

รัฐสภาประเทศเมียนมาร์ได้ให้สัตยาบันในการแก้ไขกฎหมายยาเสพติดและกฎหมายเกี่ยวกับจิตประสาทในปีพ. ศ. 2536 ซึ่งจะมีผลต่อการใช้ยาเสพติดในประเทศเมียนมาร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตามกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมผู้ใช้ยาเสพติดจะไม่ถูกลงโทษด้วยการจำคุกเป็นเวลานานแต่จะต้องดำเนินการให้บริการชุมชนแทน กระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวว่าจะจัดการกับประเด็นเรื่องการเสพยาเสพติดและการติดยาเสพติดให้สอดคล้องกับข้อกำหนดใด ๆ ที่กฎหมายฉบับแก้ไขกำหนดไว้ในท้ายที่สุดควรจะเห็นทางผ่านบ้านทั้งสองแห่งของรัฐสภา

"ไรัฐสภาได้ให้การอนุมัติ ว่าความผิดตามกฎหมายได้เปลี่ยนไปเป็นบริการชุมชนแล้ว กฎหมายฉบับแก้ไขเป็นกฎหมายที่เหมาะสมที่สุดเนื่องจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างครบถ้วน "พลตรีอองโซรองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าว "ในการปฏิบัติตามกฎหมายทุกข้ออาจมีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน เรา [กระทรวงการต่างประเทศ] จะดำเนินมาตรการบังคับตามที่กฎหมายกำหนดไว้ "

สมัครสมาชิก แจ้งข่าว IDPC ทุกเดือน เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายยาเสพติด

กรุณาดูด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเป็นภาษาอังกฤษ


By Nay Phyo Win

The Upper House has approved a bill to amend the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Law of 1993 that would effectively decriminalise drug use in Burma.

According to the legislation as amended, drug users would no longer be punished with often-lengthy jail sentences and would be required to perform community service instead. The Ministry of Home Affairs has said it will tackle issues of narcotics use and addiction in accordance with whatever terms the amended law ultimately stipulates, should it see passage through both houses of Parliament.

“It has been approved [by the Upper House] that offences under the law have been changed to community service. The amended law is the most suitable one, since MPs and experts have contributed to the comprehensiveness of it,” said Major-General Aung Soe, the deputy minister for Home Affairs. “In the implementation of every law, there may be both strengths and weaknesses. We [the Ministry of Home Affairs] will undertake enforcement measures as stipulated by the law.”

Click here to read the full article.