โดย David Shaw

Myitkyina เมืองหลวงของรัฐคะฉิ่นทางตอนเหนือของพม่าประสบแต่เรื่องหนักๆ หลายปีมานี้ประเทศนี้ถืออยู่ในพื้นที่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ติดกับประเทศอินเดียจีนลาวและไทยได้รับผลกระทบจากสงครามกลางเมืองระหว่างกองทัพ Kachin Independence Army (KIA) และการทหารพม่าตลอดจนความยากจนและการค้ายาเสพติดฝิ่นและเฮโรอีน เนื่องจากโอกาสในการจ้างงานที่ต่ำไปพร้อมกับราคายาที่ไม่สูง จึงทำให้ชาวคะฉิ่น จำนวนมากได้ติดเฮโรอีน ซึ่งประมาณได้ว่า ทุกๆครัวเรือนจะมีผู้ติดเฮโรอินครัวเรือนละหนึ่งคน

ในการตอบสนองต่อปัญหาที่กำลังเพิ่มขึ้นนี้ "Pat Jasan" - รัฐบาลท้องถิ่นของคริสตจักรแบ๊บติสต์คาทอลิกและโปรเตสแตนต์ได้เปิดตัวองค์กรชุมชนโดยมีเป้าหมายเพื่อ "ขจัดยาเสพติดทั้งหมดออกจากประชากรชาวคะฉิ่น" ผ่านเครือข่ายของศูนย์, Pat Jasan บังคับให้ผู้ใช้ยาเสพติดเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพตามความเชื่อทางศาสนา "ผู้ใช้บริการ" จะใช้เวลาสามถึงหกเดือนในการออกกำลังกายสวดมนต์และกิจกรรมทางการศึกษาทุกวันเพื่อพยายามทดแทนการติดยาเสพติดโดยใช้ศาสนาเข้าแทนที่ องค์กรได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากการบริจาคจากโบสถ์ในท้องถิ่นและมีอาสาสมัครช่วยทำกิจกรรม

สมัครสมาชิก แจ้งข่าว IDPC ทุกเดือน เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายยาเสพติด

กรุณาดูด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเป็นภาษาอังกฤษ


By David Shaw

Myitkyina, the capital of Kachin state, Myanmar's most northern region, doesn't have it easy. For years, this Southeast Asian nation bordering India, China, Laos, and Thailand has been plagued by civil war between the Kachin Independence Army (KIA) and the Burmese Military, as well as poverty and an international trade in opium and heroin. Due to poor employment opportunities and the low price of the drug, many in Kachin have become addicted to heroin, with an estimated one in every household regularly using the drug.

In response to this growing problem, "Pat Jasan"—a coalition of local Baptist, Catholic, and Protestant churches—launched a community-based organization with the goal to "eradicate all drugs from the Kachin population." Through a network of camps, Pat Jasan forces drug users through a faith-based rehabilitation program. Its "clients" spend three to six months partaking in daily exercise, prayer, and educational activities in an attempt to replace their drug addiction with religion. The organization is fully funded by donations from local churches and is manned by volunteers.

Click here to read the full article.

Keep up-to-date with drug policy developments by subscribing to the IDPC Monthly Alert