โดย Alison Ritter

ทางเดียวที่จะทำให้สถานการณ์เกี่ยวกับยาเสพติดเป็นไปในทางที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการรักษาชีวิตและทรัพย์สินก็คือต้องมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายยาเสพติด 

ทางเลือกอื่นก็คือทุกครั้งที่มีเยาวชนเสีชิวิตจากการเที่ยวงานเทศกาลดนตรี ก็จะมีการเรียกร้องให้นักการเมืองออกมาจัดการกับปัญหาอย่างเร่งด่วน 

เรามักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยเป็นการแก้ไขที่ไม่ลงลึกถึงปัญหาจึงทำให้การแก้ไขปัญหาไม่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยา 

สมัครสมาชิก แจ้งข่าว IDPC ทุกเดือน เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายยาเสพติด


By Alison Ritter

There is only one way to make better decisions about illicit drugs and so save lives and money: we need to change the way drugs policies are made.

The alternative is to remain stuck in the same futile cycle. Every time a young person dies tragically and needlessly at a music festival or dance party, our commentators clamour for our politicians to respond immediately.

We make drugs policies on the run. But policy quick-fixes are mostly ineffective and we find ourselves no better prepared to avert future tragedies or drug-related harm.

Click here to read the full article.

Keep up-to-date with drug policy developments by subscribing to the IDPC Monthly Alert.

Thumbnail: Flickr CC Autumn