สถานทูตออสเตรเลียกรุงเทพฯขอเชิญบุคคลและองค์กรที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนโดยตรง (Direct Aid Program - DAP)

ทุนสนับสนุนโดยตรงนี้เป็นโครงการทุนสนับสนุนขนาดเล็กซึ่งเป็นงบประมาณซึ่งจัดสรรตามนโยบายโครงการช่วยเหลือของรัฐบาลออสเตรเลียโครงการทุนสนับสนุนโดยตรงมุ่งส่งเสริมโครงการด้านการพัฒนาให้แก่ประเทศต่างๆที่อยู่ในเกณฑ์ประเทศผู้มีสิทธ์ได้รับความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (Official Development Assistance) ซึ่งมีโครงการที่มุ่งเน้นถึงผลลัพธ์ที่มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมเป็นสำคัญ

ในส่วนของเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโดยตรงแก่โครงการต่างๆในประเทศไทยมีหลักชี้นำดังนี้คือโครงการที่นำเสนอควรเป็นโครงการที่สามารถส่งผลอย่างเป็นรูปธรรมในด้านมนุษยธรรมหรือด้านการพัฒนาและ/หรือเป็นโครงการที่มีส่วนในการช่วยสร้างเสริมศักยภาพแก่ผู้ที่ได้รับประโยชน์ในภาคส่วนของผู้มีสิทธ์ได้รับความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการที่เกี่ยวข้องและเหมาะสม

ทุนดังกล่าวจะมอบให้แก่บุคคลองค์กรชุมชนและกลุ่มบุคคลต่างที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการพัฒนาต่างในประเทศไทยโดยไม่แสวงหาผลกำไรทั้งนี้ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องไม่เป็นองค์กรที่ดำเนินงานในเชิงพาณิชย์และผู้สมัครต้องเป็นองค์กรที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยแล้ว

ภายใต้กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ของรัฐบาลไทยรวมถึงกรอบยุทธศาสตร์การให้ความช่วยเหลือและนโยบายของทุนสนับสนุนโดยตรงของรัฐบาลออสเตรเลียทุนสนับสนุนโดยตรงสำหรับประเทศไทยในปี 2014/15 จะให้ความสำคัญแก่โครงการในด้านต่างๆเหล่านี้:

  • การพัฒนาด้านสาธารณสุข
  • การสนับสนุนโรงเรียน/การศึกษา 
  • การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระดับเล็ก
  • การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและการพัฒนาบทบาทสตรี
  • การส่งเสริมให้ผู้ทุพพลภาพสามารถเข้าถึงโอกาสต่างๆอย่างเท่าเทียม
  • การส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงรวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพแก่สถาบันและส่งเสริมการพัฒนาในชนบท
  • การตอบสนองในการบรรเทาภัยพิบัติ
  • การรักษาสิ่งแวดล้อม
  • การเสริมสร้างศักยภาพในด้านการปกครองการกระจายอำนาจและสิทธิมนุษยชน

โครงการที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนในวงเงินประมาณ 100,000 - 700,000 บาทโครงการจะต้องดำเนินการและทำการรายงานผลให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม 2558 ทั้งนี้บางโครงการอาจได้รับการพิจารณาขยายกรอบเวลาให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2559 โดยจะพิจารณาเป็นกรณีไป

การสมัครขอรับทุนสนับสนุนโดยตรงนี้จะต้องสอดคล้องกับเอกสารแนวทางปฏิบัติเพื่อขอรับทุนสนับสนุนโดยตรงประจำปี 2557-2558’ และจะต้องใช้แบบฟอร์มการเสนอโครงการ 2557-58’ ที่กำหนดไว้เท่านั้นโดยกำหนดหมดเขตรับใบสมัครในวันที่ 31ตุลาคม 2557

สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนวทางปฏิบัติเพื่อขอรับทุนและแบบฟอร์มการเสนอโครงการได้จากเว็บไซต์ของสถานทูตออสเตรเลีย : www.thailand.embassy.gov.au  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาส่งอีเมล์ไปที่ dap.bangkok@dfat.gov.au  หรือโทรศัพท์ 02 344 6362 (ภาษาไทย ) และ 02 344 6371 (ภาษาอังกฤษ)