การเข้าถึงเครื่องมือเพื่อป้องกัน วิเคราะห์และรักษายังมีอยู่ค่อนข้างจำกัด โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ยาด้วยการฉีด ซึ่งมักเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสตับอักเสบซี โดยเกือบ 60% (10 ล้านคน) ของผู้ใช้ยาด้วยการฉีดในโลก 16 ล้านคน พวกเขาป่วยเป็นไวรัสตับอักเสบซี และ 90% ของผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้รับเชื้อจากการใช้อุปกรณ์ฉีดยาร่วมกัน

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization - WHO) ต้องดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้มีการเข้าถึงการวิเคราะห์และรักษาไวรัสตับอักเสบซีในระดับโลก โดย

สร้างความตระหนักรู้ถึงความจำเป็นที่จะต้องมีบริการลดอันตรายที่ให้ความสำคัญด้านสิทธิ รวมทั้งโครงการเข็มและกระบอกฉีดยาและการบำบัดด้วยสารทดแทนอนุพันธุ์ฝิ่น และการรักษาไวรัสตับอักเสบซีอย่างเป็นองค์รวม ในระดับที่จะช่วยหยุดยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสตับอักเสบซีในบรรดาผู้ใช้ยาด้วยวิธีฉีดได้ ทั้งนี้ตามข้อเสนอแนะของ WHO/UNAIDS/UNODC

ควรสนับสนุนอย่างเข้มแข็งให้บรรจุยาในกลุ่ม pegylated interferon ให้อยู่ในบัญชียาหลักขององค์การอนามัยโลก (WHO Essential Medicines List) ซึ่งจะทำให้ยาในกลุ่ม pegylated interferon สามารถเข้าถึงได้และมีราคาเหมาะสมในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง

ให้ความสนับสนุนด้านเทคนิคกับประเทศต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาในกลุ่ม pegylated interferon ในราคาที่เหมาะสม มีคุณภาพสูง รักษาได้ผล และมีความปลอดภัย ทั้งในรูปของยาชีววัตถุคลายคลึง (Biosimilars) และยาทางเลือกต่าง ๆ

อ่านบทความฉบับเต็มที่นี่

สมัครสมาชิกแจ้งข่าวIDPC ทุกเดือน เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายยาเสพติด