ประเทศส่วนใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้นำการลดอันตรายมาใช้ในรูปแบบแตกต่างกัน แต่ก็ต้องประสบกับอุปสรรคสำคัญในความพยายามควบคุมการใช้ยาเสพติดให้โทษและการระบาดของเอชไอวี/เอดส์โดยใช้วิธีการรักษาแบบทางเลือก

โครงการลดอันตรายเหล่านี้มักขาดงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล ขาดทรัพยากรทำให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการ หรือยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานองค์การสหประชาชาติ  ในเวลาเดียวกัน นโยบายด้านยาเสพติดระดับชาติยังคงสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายเพื่อเอาผิดทางอาญากับผู้ใช้ยา

แม้ว่าประเทศส่วนใหญ่ยอมให้ใช้ยุทธศาสตร์การลดอันตรายในเบื้องต้นได้ อย่างเช่น โครงการเข็มและกระบอกฉีดยาและการบำบัดด้วยสารทดแทนอนุพันธุ์ฝิ่น แต่การทำ “สงครามปราบปรามยาเสพติด” ที่รุนแรงยังคงเกิดขึ้นทั่วไป ในขณะที่สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นการรวมตัวด้านเศรษฐกิจของ 10 ประเทศ กำลังต่อสู้เพื่อที่จะบรรลุ “ความหวังที่ไม่อาจเกิดขึ้นได้จริง” ในการทำให้ภูมิภาคนี้ปลอดยาเสพติดภายในปี 2558 โจ เอมอน (Joe Amon) ผู้อำนวยการแผนกสุขภาพและสิทธิมนุษยชนแห่งฮิวแมนไรท์ว็อชต์กล่าว

อ่านบทความฉบับเต็มที่นี่

สมัครสมาชิกแจ้งข่าวIDPC ทุกเดือน เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายยาเสพติด