ร้อยตำรวจเอก ดร.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมามอบนโยบาย เร่งรัดการดำเนินงานตามปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ที่ โรงแรมเพชรรัชต์กาเด้นท์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด รายงาน ผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด ว่า จังหวัดร้อยเอ็ดได้สร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด หมู่บ้าน/ชุมชน เป้าหมาย 2,270 แห่ง ดำเนินการแล้ว 1,294 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 57.01 การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด การป้องกันเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง นักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6 เป้าหมาย 29,285 ราย ดำเนินการแล้ว 14,475 ราย คิดเป็นร้อยละ 49.43 ส่วนสถานศึกษาที่มีการดำเนินการป้องกันนักเรียนกลุ่มเสี่ยง เป้าหมาย 289 แห่ง ดำเนินการแล้ว 98 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 33.91 การดำเนินงานด้านการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย จับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญ ผลการดำเนินงาน 482 คดี ยึดทรัพย์ 20,448,865 บาท การตั้งจุดตรวจจุดสกัดพื้นที่ตอนในห้วงวันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 26 พฤษภาคม 2556 จับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติด จับกุมได้ 533 คดี ผู้ต้องหา 536 คน ของกลางยาบ้า 13,159 เม็ด กัญชาแห้ง 13.27 กรัม กระท่อม 9 ใบ การดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด การบำบัดรักษาทุกระบบ เป้าหมาย 5,372 ราย ดำเนินการแล้ว 3,447 ราย คิดเป็นร้อยละ 64.17 และการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู เป้าหมาย 4,300 ราย ดำเนินการแล้ว 3,783 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.98 ราย

 อ่านบทความเต็มรูปแบบที่นี่

สมัครสมาชิก แจ้งข่าว IDPC ทุกเดือน เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายยาเสพติด