วิสัยทัศน์ของเรา

องค์กรสมาชิกของ IDPC มีความเป็นห่วงเกี่ยวกับนโยบายและโครงการระดับชาติและสากล ที่มีการนำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาการปลูก การผลิต การค้า และการใช้สารเสพติดควบคุม และที่ผ่านมาเป็นการดำเนินงานบนพื้นฐานการบังคับใช้กฎหมายและการลงโทษที่รุนแรง แนวทางเช่นนี้เป็นผลมาจากยุทธศาสตร์การทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งไม่เพียงแต่ล้มเหลวในการลดผลกระทบด้านลบจากตลาดยาเสพติดเท่านั้น หากยังกลับทำให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น 

IDPC มีวิสัยทัศน์ว่านโยบายและโครงการด้านยาเสพติดระดับชาติและสากล ควรตั้งอยู่บนหลักการสิทธิมนุษยชน การมีส่วนร่วมของสังคมและสาธารณสุข ควรส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำหนดนโยบายที่โปร่งใส กล่าวคือผู้กำหนดนโยบายร่วมกันทำงานอย่างจริงจังกับภาคประชาสังคม โดยเฉพาะประชากรกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ (อย่างเช่น ผู้ใช้ยาและเกษตรกรที่พึ่งตนเองแต่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกพืชที่สามารถนำไปใช้ผลิตสารควบคุมได้) 

พันธกิจของเรา

IDPC มีเป้าหมายส่งเสริมการอภิปรายอย่างเป็นกลางและเปิดเผยเกี่ยวกับประสิทธิภาพ ทิศทาง และเนื้อหาของนโยบายด้านยาเสพติดในระดับชาติและสากล และการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์เพื่อช่วยให้ผู้กำหนดนโยบายนำนโยบายด้านยาเสพติดที่สอดคล้องกับหลักมนุษยธรรมและเป็นผลมากขึ้นมาใช้ ทั้งนี้โดยการทำงานผ่านกิจกรรมต่อไปนี้

  • สนับสนุนการสื่อสารและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคประชาสังคม และสนับสนุนกิจกรรม/โครงการเพื่อความร่วมมือต่างๆ
  • จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลและบทวิเคราะห์ที่เน้นให้เห็นความล้มเหลวของแนวทางที่มุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายของนโยบายด้านยาเสพติด และส่งเสริมแนวทางที่สอดคล้องกับหลักการสาธารณสุขและสิทธิมนุษยชน
  • จัดทำช่องทางและเครื่องมือการรณรงค์สำหรับภาคีโครงการและสมาชิกเครือข่าย ช่วยพัฒนาศักยภาพเพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมและมีอิทธิพลต่อกระบวนการกำหนดนโยบายทั้งของรัฐบาลและหน่วยงานระหว่างประเทศ