มีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับนโยบายด้านยาเสพติดและปัญหาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเผยแพร่ตาม เว็บไซต์ของผู้เชี่ยวชาญ ด้านล่างเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์มากสุด ตั้งแต่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการขององค์การสหประชาชาติ ไปจนถึงเว็บไซต์ของภาคประชาสังคม และเว็บไซต์การรณรงค์ต่าง ๆ

หน่วยงานองค์การสหประชาชาติ

 • Commission on Narcotic Drugs – คณะกรรมาธิการยาเสพติด หรือ CND เป็นหน่วยงานกำหนดนโยบายกลางของระบบควบคุมยาเสพติดขององค์การสหประชาชาติ
 • International Narcotics Control Board – คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ หรือ INCB เป็นหน่วยงานอิสระและหน่วยงานกึ่งตุลาการที่กำกับดูแลการดำเนินงานตามอนุสัญญาควบคุมยาเสพติดขององค์การสหประชาชาติ
 • United Nations Office on Drugs and Crime – สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNODC เป็นหน่วยงานสหประชาชาติที่ประสานงานกิจกรรมควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ
 • United Nations Joint Programme on HIV and AIDS – สำนักงานโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ หรือ UNAIDS เป็นผู้นำและสร้างแรงบันดาลใจในโลกเพื่อให้บรรลุการเข้าถึงอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมสำหรับการป้องกัน การรักษา และการดูแล รวมทั้งการสนับสนุนด้านเอชไอวี
 • World Health Organisation –องค์การอนามัยโลก หรือ WHO เป็นหน่วยงานกำหนดแนวทางและประสานงานด้านสุขภาพในระบบขององค์การสหประชาชาติ

หน่วยงานรัฐบาลระดับภูมิภาค

 • Inter-American Drug Abuse Control Commission – คณะกรรมาธิการควบคุมการใช้ยาเสพติดแห่งทวีปอเมริกา หรือ CICAD เป็นเวทีสำคัญสำหรับการแก้ปัญหาด้านยาเสพติดในซีกโลกตะวันตก
 • Program “Updating and improving legal frameworks on drugs – Legislation on Drugs in the Americas (LEDA)” – โครงการ “การพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลกรอบกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด – กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในทวีปอเมริกา”
 • European Monitoring Centre on Drugs and Drug Addiction – ศูนย์กำกับดูแลด้านยาเสพติดและการติดยาแห่งยุโรป หรือ EMCDDA เป็นหน่วยงานชำนาญการด้านปัญหายาเสพติดของสหภาพยุโรป ทำหน้าที่วิจัยและพัฒนาข้อมูล มีเว็บไซต์ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการใช้ยา ปัญหายาเสพติด และนโยบายของรัฐบาล
 • Cooperation Programme between Latin America and the European Union on Drug Policies – โครงการความร่วมมือด้านนโยบายด้านยาเสพติดระหว่างละตินอเมริกากับสหภาพยุโรป หรือ COPOLAD เป็นโครงการความร่วมมือที่มุ่งส่งเสริมการอภิปรายข้ามภูมิภาคระหว่างสหภาพยุโรปกับละตินอเมริกา และส่งเสริมการจัดทำนโยบายด้านยาเสพติดที่เป็นองค์รวม สมดุล และมีผลกระทบในละตินอเมริกา

องค์กรพัฒนาเอกชน

 • Global Commission on Drug Policy – คณะกรรมาธิการว่าด้วยนโยบายด้านยาเสพติดโลก หรือ The Commission ประกอบด้วยผู้กำหนดนโยบายระดับสูง ซึ่งทำหน้าที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศในแง่วิทยาศาสตร์และองค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีการที่ช่วยลดอันตรายจากยาเสพติดที่สอดคล้องกับหลักมนุษยธรรมและมีประสิทธิภาพ
 • Count the Costs – เป็นโครงการรณรงค์ใหม่ที่เรียกร้องให้ผู้นำโลกตระหนักถึงผลกระทบด้านลบโดยไม่ตั้งใจจากมาตรการควบคุมยาเสพติดที่เป็นอยู่ในเชิงปริมาณ ทั้งนี้โดยการประเมินต้นทุนและประโยชน์จากการใช้วิธีการทางเลือก
 • Law Enforcement and Harm Reduction Network – เครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายและการลดอันตราย หรือ  LEAHRN ให้ข้อมูลที่ช่วยให้ตำรวจและผู้ให้บริการลดอันตรายทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • TalkingDrugs – TalkingDrugs ให้บริการทางอินเตอร์เน็ตเพื่อแบ่งปันเรื่องราวและองค์ความรู้ เพื่อหาทางควบคุมยาเสพติดได้ดีขึ้น และป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายจากยาเสพติดจนมากเกินไป
 • Drug War Facts – ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสงครามปราบปรามยาเสพติด หรือ Drug War Facts ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการอภิปรายเกี่ยวกับนโยบายด้านยาเสพติด  
 • Harm Reduction International – โครงการลดอันตรายระหว่างประเทศ หรือ HRI (เดิมชื่อ IHRA) เป็นเอ็นจีโอระหว่างประเทศชั้นนำที่ส่งเสริมนโยบายและการปฏิบัติเพื่อลดอันตรายจากสารควบคุมทุกประเภท
 • MENAHRA – MENAHRA สนับสนุน จัดทำ และกดดันให้เกิดแนวทางการลดอันตรายทั้งจากการใช้ยา การติดเชื้อเอชไอวี ระบบสาธารณสุข และการกีดกันในเชิงสังคม