รัฐบาลควรสร้างความสัมพันธ์ที่เปิดเผยและสร้างสรรค์กับภาคประชาสังคม โดยมีการอภิปรายและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ร่วมกัน

ความอ่อนไหวทางการเมืองมักส่งผลให้ผู้กำหนดนโยบายมองว่าภาคประชาสังคมเป็นปัญหา และต้องหาทางหลีกเลี่ยง อย่างไรก็ตาม บรรดาองค์กรพัฒนาเอกชนโดยเฉพาะหน่วยงานที่เป็นตัวแทนของผู้ใช้ยาและผู้ปลูกพืชเสพติด ล้วนเป็นผู้มีประสบการณ์ที่มีค่าอย่างยิ่ง เนื่องจากมีความเข้าใจตลาดยาเสพติดและชุมชนผู้ใช้ยาเป็นอย่างดี พวกเขามีประสบการณ์และความชำนาญอย่างกว้างขวางในประเด็นเหล่านี้ และมีบทบาทสำคัญในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ด้านยาเสพติด และยังจัดทำโครงการและให้บริการที่เกี่ยวข้อง

การมีส่วนร่วมอย่างจริงจังและสร้างสรรค์กับภาคประชาสังคม ต้องอยู่บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม ความโปร่งใส และการตรวจสอบได้ และมีเป้าหมายเพื่อ

  • จัดทำนโยบายด้านยาเสพติดที่อยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้องมากขึ้น และสนับสนุนการจัดทำนโยบายและการกำหนดลำดับความสำคัญที่อยู่บนพื้นฐานข้อคิดเห็นและประสบการณ์จากภาคปฏิบัติ
  • เพิ่มแรงสนับสนุนทางการเมืองต่อการออกแบบและดำเนินงานตามนโยบาย
  • ประสานงานให้เกิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างผู้กำหนดนโยบายและภาคประชาสังคมที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่สำคัญ ดูแลให้บุคคลและชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนสำหรับกิจกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อพวกเขา
  • แสวงหาความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันกับหน่วยงานภาคประชาสังคม โดยมีการวางแผนและ/หรือดำเนินโครงการร่วมกัน
  • ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายหน่วยงานภาคประชาสังคมที่เข้มแข็ง ที่จะช่วยสนับสนุนการออกแบบและดำเนินงานตามนโยบายที่เป็นผลได้ในระยะยาว และ
  • ส่งเสริมความสามารถในการติดตามและประเมินผล

เราควรยอมรับบทบาทในเชิงบวกของภาคประชาสังคมในการออกแบบและดำเนินการตามนโยบายที่เป็นผล IDPC พยายามประสานงานให้เกิดช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจนและเปิดเผยระหว่างรัฐบาลและตัวแทนภาคประชาสังคม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและทัศนคติอย่างจริงจังและอย่างเคารพต่อกัน