นโยบายด้านยาเสพติดควรเน้นที่การลดผลกระทบที่เป็นอันตราย มากกว่าการลดขนาดการใช้และตลาดของยาเสพติด

ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา รัฐบาลกำหนดยุทธศาสตร์ควบคุมยาเสพติดในส่วนของการลดขนาดของตลาดยาเสพติด ทั้งนี้โดยผ่านมาตรการบังคับใช้กฎหมายและป้องปรามเป็นส่วนใหญ่เพื่อลดอันตรายจากยา ความพยายามเหล่านี้มักไม่ประสบผลสำเร็จ และนโยบายเหล่านี้มักส่งผลให้เกิดอันตรายมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น กฎหมายที่เอาผิดทางอาญากับการใช้ยาและการครอบครองอุปกรณ์การฉีด เปิดโอกาสให้ตำรวจคุกคามต่อผู้ใช้ยาตามศูนย์แลกเปลี่ยนเข็มฉีดยา เป็นเหตุให้พวกเขาหลีกเลี่ยงไม่มารับบริการป้องกันโรคต่าง ๆ  

หลักฐานและประสบการณ์ต่าง ๆ ชี้ว่า นโยบายและโครงการที่มุ่งเน้นการลดอันตรายบางประการอย่างชัดเจน มีประสิทธิภาพมากกว่าความพยายามทำให้เกิดสังคม “ที่ปลอดยาเสพติด” มาตรการลดอันตรายมีเป้าหมายเพื่อลดผลกระทบที่เป็นอันตรายทั้งจากการใช้ยาและตลาดยา การลดอันตรายมักหมายถึงมาตรการส่งเสริมสุขภาพ (อย่างเช่น โครงการแลกเปลี่ยนเข็มแ การป้องกันและการรักษา) แต่ยังรวมถึงมาตรการเพื่อลดอันตรายทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพของบุคคล ชุมชน และสาธารณะอีกหลายประการ การลดอันตรายเป็นการทำงานเชิงปฏิบัติ เป็นการยอมรับว่าการลดขนาดการใช้และตลาดของยาเสพติด ไม่ได้เป็นวัตถุประสงค์ที่สำคัญสุดเพียงประการเดียวสำหรับนโยบายด้านยาเสพติด รัฐบาลจึงควรเริ่มจากการประเมินอันตรายจากยาเสพติดที่ส่งผลกระทบมากสุดต่อพลเมืองของตนเอง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นและสามารถออกแบบและดำเนินการตามยุทธศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะด้านได้