นโยบายและกิจกรรมควรมุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคมของกลุ่มชายขอบ และไม่ควรเน้นมาตรการลงโทษพวกเขา

สภาพชีวิตที่ยากลำบากและปัญหาความเจ็บปวดทางจิตใจและอารมณ์ เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด ในขณะที่หน่วยงานด้านสังคมและหน่วยงานพัฒนาระหว่างประเทศมุ่งเน้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนยากจนและชายขอบ และส่งเสริมให้พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและเศรษฐกิจกระแสหลัก แต่นโยบายควบคุมยาเสพติดกลับส่งผลกระทบในทางตรงข้ามสำหรับผู้เสพและผู้ปลูกพืชเสพติด ยกตัวอย่างเช่น การตีตราและการเอาผิดทางอาญากับการใช้ยาปิดกั้นโอกาสที่พวกเขาจะเข้าร่วมกับกิจกรรมด้านสังคมและเศรษฐกิจ และการลงโทษวัยรุ่นที่ใช้ยากลายเป็นอุปสรรคทำให้พวกเขาขาดโอกาสด้านการศึกษาหรือการมีงานทำ มีหลักฐานที่ชี้ว่าโครงการที่เน้นบทลงโทษรุนแรงต่อผู้ใช้ยา ส่งผลกระทบในเชิงป้องปรามน้อยมาก ในทางกลับกันจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงด้านสุขภาพสำหรับผู้ใช้ยาและอันตรายจากแก๊งอาชญากรรมต่าง ๆ

IDPC ส่งเสริมนโยบายที่ท้าทายต่อการผลักคนให้อยู่ชายขอบและการสร้างตราบาปกับบุคคลและกลุ่มเสี่ยง การบังคับใช้กฎหมาย โครงการป้องกันและรักษาควรครอบคลุมมิติด้านสังคม ดังนี้:

  • นโยบายด้านยาเสพติดควรหลีกเลี่ยงมาตรการที่ผลักให้ผู้ใช้ยาและผู้ปลูกพืชเสพติดให้อยู่ชายขอบมากขึ้น โดยควรส่งเสริมให้พวกเขามีส่วนร่วมในการพัฒนาทางเลือก ควรถือว่าภาวะพึ่งพายาเป็นปัญหาสุขภาพ แทนที่จะถือว่าเป็นปัญหาอาชญากรรม
  • ควรออกแบบโครงการป้องกันโดยหลีกเลี่ยงมาตรการที่ขัดขวางการพัฒนาที่เหมาะสมเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ของบรรดาผู้มีปัญหาพึ่งพายา (อย่างเช่น การกีดกันพวกเขาไม่ให้เข้าโรงเรียนหรือไม่ให้ได้รับบริการ)
  • โครงการบำบัดยาควรส่งเสริมให้ผู้ใช้ยากลับเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้
  • ตัวแทนจากกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากสุดจากนโยบายด้านยาเสพติด ควรมีส่วนร่วมในการออกแบบและดำเนินงานตามโครงการและนโยบายด้านยาเสพติด

วิธีการเช่นนี้ยังส่งเสริมให้นำนโยบายด้านสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจที่หลากหลายมาใช้ ปัญหาความยากจน ความไม่เท่าเทียม และความสามัคคีในสังคมส่งผลกระทบในระยะยาวต่อการแพร่ระบาดของการใช้ยา และปัญหาที่เกี่ยวข้องในทุกสังคม นอกเหนือจากผลกระทบจากนโยบายด้านยาเสพติดระดับประเทศ หากรัฐบาลให้ความสำคัญกับการลดภาวะพึ่งพายาโดยรวม ก็ควรกำหนดจุดเน้นที่การแก้ปัญหาเชิงนโยบายด้านสังคม แทนที่จะนำนโยบายด้านยาเสพติดที่เข้มงวดมาใช้ซึ่งมีแต่จะกีดกันบุคคลออกจากสังคมมากยิ่งขึ้น