กิจกรรมทุกประเภทที่ดำเนินการควรสอดคล้องกับหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

ที่ผ่านมามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยการอ้างว่าเป็นการปฏิบัติตามนโยบายด้านยาเสพติด ในบางกรณี รัฐบาลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายให้ความใส่ใจต่อสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานน้อยเกินไป ในแง่การจัดทำและดำเนินการตามนโยบายควบคุมยาเสพติดระดับประเทศ แม้จะมีพันธกรณีตามสนธิสัญญาสหประชาชาติที่จะต้องเคารพ คุ้มครอง และปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

IDPC ส่งเสริมการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ กล่าวคือการยึดมั่นต่อกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศโดยถือเป็นองค์ประกอบหลักของกรอบกฎหมายเกี่ยวกับนโยบายด้านยาเสพติด กรอบใหม่ดังกล่าวจะมุ่งเน้นที่:

  • ด้านสาธารณสุข: มีการเข้าถึงการรักษาที่จำเป็นที่ดีขึ้น และมีการจัดทำโครงการลดอันตรายจากการใช้ยา การป้องกัน การรักษา และโครงการดูแลสุขภาพอื่นๆ
  • การพัฒนา: เปลี่ยนจุดเน้นของยุทธศาสตร์ด้านยาเสพติดมาที่การพัฒนาทางเลือก การลดความยากจน และการพัฒนาด้านสังคมและเศรษฐกิจในบรรดาชุมชนชายขอบ  
  • ความมั่นคงของมนุษย์: เปลี่ยนจุดเน้นของการบังคับใช้กฎหมายด้านยาเสพติด โดยให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนรับผิดชอบมากสุดในการควบคุมและการขยายตัวของตลาดยาเสพติด แทนที่จะมุ่งเน้นผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยและที่ไม่เป็นอันตราย ผู้ใช้ยา และชุมชนผู้เพาะปลูกยาเสพติด