นโยบายด้านยาเสพติดควรจัดทำขึ้นโดยผ่านการประเมินลำดับความสำคัญของวิธีการและข้อมูลหลักฐานอย่างมีระบบและอย่างเป็นกลาง

ประเทศส่วนใหญ่นำกฎหมายควบคุมการผลิต การจำหน่าย และการใช้ยาเสพติดมาใช้ โดยเป็นกฎหมายที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยยาเสพติดขององค์การสหประชาชาติ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้กำหนดนโยบายตระหนักถึงความซับซ้อนของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระดับและแบบแผนของตลาดและการใช้ยาเสพติด เป็นที่ชัดเจนว่าเราจำเป็นต้องจัดทำยุทธศาสตร์ระดับชาติที่ครอบคลุมและเป็นองค์รวม

IDPC สนับสนุนการทำงานอย่างมีโครงสร้างเพื่อจัดทำและทบทวนนโยบายด้านยาเสพติด ซึ่งควรประกอบด้วย:

  • ถ้อยแถลงที่ชัดเจนถึงวัตถุประสงค์หลักซึ่งเป็นผลมาจากการประเมินผลกระทบของตลาดและการใช้ยาเสพติดที่เป็นผลร้ายแรงสุดต่อสังคม โดยภาคประชาสังคมควรมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในการอภิปรายถึงปัญหายาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อพวกเขามากสุด
  • ชุดกิจกรรมของรัฐที่จัดทำขึ้นตามข้อมูลหลักฐาน ซึ่งจะมีประสิทธิภาพที่สุดในการช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้ ยกตัวอย่างเช่น การบำบัดภาวะพึ่งพายาเสพติดที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพช่วยลดอาชญากรรมในสังคมและปัญหาสุขภาพเนื่องจากการใช้ยา
  • การมีส่วนร่วมของหน่วยงานรัฐทุกแห่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมเหล่านี้ ทั้งหน่วยงานเกี่ยวกับสุขภาพ กิจการด้านสังคม ความยุติธรรม การศึกษา และการต่างประเทศ การดำเนินโครงการที่ประสบความสำเร็จต้องอาศัยความเป็นภาคีกับหน่วยงานในท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งหน่วยงานด้านศาสนาและภาคประชาสังคม
  • รัฐบาลต้องจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพื่อทำกิจกรรมเหล่านี้
  • ต้องมีการจัดทำยุทธศาสตร์ที่มีขอบเขตและระยะเวลาชัดเจน รวมทั้งมีวิธีประเมินความก้าวหน้าที่เกิดขึ้น