จากการทบทวนข้อมูลหลักฐานที่เป็นอยู่เกี่ยวกับนโยบายด้านยาเสพติดทั่วโลก และจากข้อมูลของ คู่มือนโยบายด้านยาเสพติดของ IDPC สมาชิกของ IDPC เห็นชอบที่จะสนับสนุนหลักการเชิงนโยบายดังต่อไปนี้ ในการทำงานรณรงค์ผลักดันเชิงนโยบายกับรัฐบาลและหน่วยงานระหว่างประเทศ

  1. นโยบายด้านยาเสพติดควรได้รับการจัดทำขึ้นโดยผ่านการประเมินลำดับความสำคัญและหลักฐานข้อมูลอย่างมีโครงสร้างและอย่างเป็นกลาง
  2. การดำเนินงานกิจกรรมทุกประการควรสอดคล้องอย่างเต็มที่กับหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
  3. นโยบายด้านยาเสพติดควรเน้นการลดผลกระทบที่เป็นอันตราย มากกว่าการลดปริมาณการใช้และตลาดของยาเสพติด
  4. นโยบายและกิจกรรมควรมุ่งสนับสนุนการมีส่วนร่วมของกลุ่มชายขอบ และไม่เน้นมาตรการลงโทษพวกเขา
  5. รัฐบาลควรพัฒนาความสัมพันธ์ที่เปิดเผยและสร้างสรรค์กับภาคประชาสังคม ทั้งนี้เพื่อให้มีการพูดคุยหารือและการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์