Thai AIDS Treatment Action Group (TTAG)

IDPC Member

Thai AIDS Treatment Action Group (TTAG)

TTAG is a leading community-based harm reduction policy advocacy organisation working nationally in Thailand, regionally in South East Asia, and globally with hundreds of active network contacts across the world

Related Content

16 April 2013

โครงการวจิ ยั ทค#ี น้ พบขอ้ มูลสำคญั สำหรบั วงการ ขอเรียกร้องให้มกี ารลงทุนมากขน&ึ ในโครงการรเิ รม/ิ ทม/ี ีหลกั ฐานเชิงประจกั ษ์สนบั สนุนด้าน การดูแลสุขภาพและการลดอนั ตรายสำหรบั ผู้ใช้ยาด้วยวิธีฉีดในประเทศไทย เพอ$ื ช่วยรกั ษาชีวิตและป้ องกนั การตดิ เชือ'

การวจิ ัยโครงการใหมข่ องศนู ยบ์ รทิ ชิ โคลัมเบยี เพอ$ื ความเป็นเลิศดา้ นเอชไอวี/เอดส์ (BC-CfE) มูลนิธิรณรงค์เพอ/ื การรักษาเอดส์ (TTAG) และโครงการ วิจัยชุมชนมิตรสัมพันธ์ของประเทศไทย พบว่าการทำสงครามกบั ยาเสพตดิ อนั ยาวนานของรัฐบาลไทย ซง#ึ ทำใหมี้การคุมขังผูใ้ ชย้ าจำนวนมากนัน: ประสบความลม้ เหลวในการหยุดยัง: การมีอยขู่ องยาผดิ กฎหมาย หรือการใชย้ าเหล่านภ)ี ายในประเทศ
4 April 2013

การลดอันตรายจากการใช้ยา ในประเทศไทย

ผลการศึกษาตามโครงการนี้น่าจะส่งผลต่อการจัดทําานโยบายและโครงการ และการปฏิรูประบบยุติธรรมทางอาญาด้านล่างเป็นข้อเสนอแนะหลักที่มีต่อรัฐบาลไทยและองค์การสหประชาชาติ
4 April 2013

การยัดของกลางของตํารวจไทยเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ของผู้ใช้ยาด้วยวิธีการฉีด

ผลการศึกษาชี้แนะว่าตํารวจไทยกําลังละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ใช้ยาด้วยวิธีการฉีดด้วยการยัดยาในตัวพวกเขา การกระทําเช่นนี้ยังส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงสูง อย่างเช่น การใช้ยาเกินขนาดและการยืมเข็มฉีดยาผู้อื่นมาใช้ จําเป็นต้องมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เพื่อป้องกันไม่ให้ตํารวจไทยใช้อํานาจอย่างมิชอบและใช้ยุทธวิธีลงโทษเช่นนี้
23 November 2012
 Ассоциация «Врачи мира» и Инициативная группа по лечению СПИДа рады сообщить о появлении нового веб-сайта

Ассоциация «Врачи мира» и Инициативная группа по лечению СПИДа рады сообщить о появлении нового веб-сайта

Ассоциация «Врачи мира» и Инициативная группа по лечению СПИДа рады сообщить о появлении нового веб-сайта www.hepCoalition.org. Цель этого нового веб-сайта заключается в проведении всемирной общественной кампании в поддержку усилий по улучшению доступа к средствам предупреждения гепатита С (HCV), диагностики, лечения и ухода в странах с низким и средним уровнем доходов населения, наиболее затронутых этой проблемой.
5 September 2011

Reducing drug-related harms in Thailand

The report summarises two years of research findings on HIV risk behaviours and barriers to accessing HIV and harm reduction services among people who inject drugs.